Skip to content

Ardaloedd Gwarchodedig Morol

Ardaloedd Gwarchodedig Morol

Mae ardaloedd morol gwarchodedig yn cyfeirio at unrhyw ardal warchodedig yn yr amgylchedd morol sy'n cael ei chydnabod a'i rheoli at ddibenion gwarchod natur

Yng Nghymru mae gennym nifer o fathau o Ardaloedd Morol Gwarchodedig sy'n rhoi gwahanol lefelau gwarchod:

  • Safleoedd morol Ewropeaidd (Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig)
  • Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gyda nodweddion rhynglanwol ac islanwol
  • Safleoedd Ramsar gydag elfennau morol
  • Gwarchodfeydd Natur Morol
  • Parthau Cadwraeth Morol.

Adeg cychwyn Rhan V o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 yng Nghymru bydd y ddeddfwriaeth ynghylch Parthau Cadwraeth Morol yn disodli’r ddeddfwriaeth ynghylch Gwarchodfeydd Natur Morol ac felly bydd Gwarchodfa Natur Forol Skomer bellach yn cael ei galw’n Barth Cadwraeth Morol Skomer.

Nid yw’r dyddiad cychwyn wedi’i bennu hyd yma. Nid yw hyn yn effeithio ar y modd y diogelir Gwarchodfa Natur Forol Skomer ac unwaith y bydd y Ddeddf yn cychwyn bydd y darpariaethau trosiannol o’i mewn yn sicrhau bod is-ddeddfau’r Warchodfa Natur Forol yn parhau mewn grym. Golyga hyn y bydd Parth Cadwraeth Morol Skomer yn cael ei ddiogelu i’r un graddau.

Llyfryn sy'n dangos y mathau gwahanol o Ardaloedd Morol a Warchodir

Lluniwyd y ddogfen hon gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur. Mae'n rhoi gwybodaeth am y gwahanol Ardaloedd Morol a Warchodir sy'n cael eu creu i warchod yr amgylchedd naturiol.

Ewch i: mathau gwahanol o Ardaloedd Gwarchodedig Morol: Gwefan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (dolen allanol, Saesneg yn unig, pdf)