Skip to content

Iechyd a diogelwch ar y fferm

Dolenni perthnasol

Mae'r daflen yn esbonio ichi beth i'w ddisgwyl pan fydd arolygydd iechyd a diogelwch yn galw yn eich gweithle.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaeth, gydag Ed Bailey, Llywydd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) Cymru.

Gwybodaeth am iechyd a diogelwch ar y fferm yng Nghymru gan gynnwys Siartr Cymru ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y fferm, pam mae mor bwysig â'r sefydliadau allweddol sydd yn ei gefnogi.
Mae'n rhaid i Iechyd a Diogelwch ar y fferm ddod yn fater o flaenoriaeth ar gyfer y diwydiant amaeth yng Nghymru.

App Cymorth Cyntaf

Mae St John Cymru Wales wedi datblygu app ffôn symudol Cymorth Cyntaf ddwyieithog , y gallwch ei lawr lwytho’n rhad ac am ddim. Mae e wedi’i dargedu at weithwyr amaethyddol, a gellir fod yn arf gwerthfawr i helpu ffermwyr ddelio â damweiniau cyffredin ar y fferm, gan leihau’r 40-50 o farwolaethau sy’n digwydd ar ffermydd yng ngwledydd Prydain bob blwyddyn. Er mwyn lawr lwytho'r app, ewch i wefan St John Cymru Wales.

Siarter ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y fferm

Cafodd Siarter Cymru ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y fferm ei lansio gan y Ddirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth ar 25 Ionawr 2012. Mae hon yn fenter ar y cyd gyda:

 • CLA Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Y Rhwydwaith Argyfwng Ffermio
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
 • Hybu Cig Cymru
 • Lantra
 • Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) Cymru
 • NFU Mutual
 • Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol (RABI) Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc (CFfI) Cymru.

Gall y siarter i'w weld isod.

Wrth lofnodi'r Siarter, mae'r sefydliadau wedi cytuno i gydweithio er mwyn:

 • Annog ffermwyr i aros a meddwl cyn cymryd risgiau diangen, a;
 • Hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a diogelwch da ar y fferm.

Mae rhaid i iechyd a diogelwch fod yn bryder mawr i ffermwyr. Mae llawer o'r marwolaethau a'r anafiadau difrifol sy'n digwydd bob blwyddyn ar ein ffermydd yn drasiedi bersonol i'r teulu a ffrindiau agos, a hefyd yn cael effaith aruthrol ar ddyfodol y fferm ei hun.

Yn fuan ar ôl cael ei benodi'n Llywydd NFU Cymru, trefnodd Ed Bailey 'uwchgynhadledd' o bartïon â diddordeb yng Nghymru i drafod iechyd a diogelwch ar y fferm. Ei nod oedd i sefydliadau gydweithio i gefnogi'r diwydiant ffermio er mwyn ostwng y nifer uchel o farwolaethau ac anafiadau ar ffermydd yng Nghymru bob blwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae rhagor o drafodaethau wedi'u cynnal i drafod sut i wella diogelwch ar y fferm.  Ystyriwyd hefyd yr heriau unigryw sy'n wynebu ffermwyr o ddydd i ddydd.

Y canlyniad a ddymunir, yn syml, yw newid mewn agwedd ac ymddygiad o fewn y diwydiant ffermio yng Nghymru. Ffordd newydd o ymdrin ag iechyd a diogelwch sy'n arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer o farwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n digwydd bob blwyddyn ar ffermydd Cymru.

Mae llawer o'r cyrff sydd yn cymryd rhan wedi bod yn helpu ffermwyr â iechyd a diogelwch dros nifer o flynyddoedd. Am y tro cyntaf, mae'r fenter hon yn dod ynghyd sefydliadau allweddol i weithio mewn ffordd fwy cysylltiedig ag, yn y pen draw, fod yn fwy llwyddiannus.

Bydd fabwysiadu dulliau mwy cysylltiedig, gan ganolbwyntio ar faterion penodol dros gyfnodau penodol i ddarparu negeseuon cyson yn cael ei ystyried i fod yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyrraedd y canlyniad a ddymunir; y canlyniad hwnnw fod, llawer llai o farwolaethau ac anafiadau ar ffermydd yng Nghymru.

Atal cwympo

31/07/12
Ellir un gangymeriad fach wrth weithio mewn uchder heb amddiffyniad ganlynu mewn marwolaeth neu anafiad difrifol, gwelwch sut i aros yn ddiogel.
 

Diolgelwch periannau

31/07/12
Me risg gyda defnyddio peiriannau, gwlewch sut i aros yn ddiogel.
 

Siarter Cymru ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y Fferm

15/03/12
Mae'r siarter yma yn amlinell menter ar y cyd i sicrhau bod ffermwyr yn dod adre’n ddiogel.