Skip to content

Coedwigaeth

Dolenni perthnasol

Cynllunir i helpu rheolwyr tir sydd am greu coetiroedd newydd a/neu am reoli coetiroedd sy'n bodoli'n barod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Coed

Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Mae coetiroedd a choedwigoedd yn creu amgylcheddau sy’n cynnig cyfleoedd i bobl, i fusnesau ac i fioamrywiaeth. Mae coed hefyd yn creu pren, wrth gwrs, sy’n adnodd adnewyddadwy all helpu Cymru i fod yn wlad carbon isel.

Mae strategaeth coedwigaeth Llywodraeth Cymru, Coetiroedd i Gymru, yn nodi uchelgais feiddgar o ran sut y gall coed a choetiroedd gyfrannu fwy fyth at y canlynol:

 • yr amgylchedd
 • economi Cymru
 • pobl Cymru a thu hwnt
Mae’r strategaeth yn ymdrin â choed a choetiroedd Cymru fel ffordd o gyflawni ar draws pedair thema strategol, sef:
 • ymateb i newid yn yr hinsawdd – ymdopi â newid yn yr hinsawdd a helpu i leihau ein hôl troed carbon
 • coetiroedd i bobl – gwasanaethu anghenion lleol o ran iechyd, addysg a swyddi
 • sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig – diwydiannau arloesol a llawn sgiliau’n creu cynnyrch cynaliadwy o Gymru
 • ansawdd amgylcheddol – gwneud cyfraniad pwysig at fioamrywiaeth, tirweddau a threftadaeth, a lleihau pwysau amgylcheddol eraill.

Mae Llywodraeth Cymru am annog pawb sydd â diddordeb yn ein coedwigoedd i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r strategaeth er mwyn sicrhau bod gennym goetiroedd amrywiol amlbwrpas sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer y presennol a’r dyfodol.

Y newyddion diweddaraf

Y Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd

Rydym am benodi aelodau i'r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd  ar gyfer Cymru. Bydd y penodiad tymor penodol o hyd at 4 mlynedd o 1 Ionawr 2015 gyda'r posibilrwydd o'i adnewyddu.

Chalara (Clefyd Coed Ynn)

Mae Chalara (Clefyd Coed Ynn) yn glefyd difrifol mewn coed ynn ac fe’i hachosir gan ffwng o’r enw Chalara fraxinea. Mae’r clefyd yn achosi i goed ynn golli eu dail ac mae’n difetha corun y coed sy'n dioddef o'r clefyd, a gall ladd coed. Manylion Cynllun Rheoli Chalara (Clefyd Coed Ynn) Cymru.

Phytophthora Ramorum yng Nghymru

Am wybodaeth ar gyfer Brigiad Phytophthora ramorum yng Nghymru, ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Forest Research

Mae Forest Research yn un o'r canolfannau ymchwil mwyaf blaenllaw yn y byd ym maes coetiroedd a choedwigaeth. Dyma asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth, sef adran Llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd â chyfrifoldeb am goedwigaeth. Mae gan y ganolfan dimau o arbenigwyr ym maes gwyddorau coedwigaeth a rheoli'r defnydd o dir sy'n canolbwyntio ar  wyddoniaeth gymhwysol ar gyfer cynaliadwyedd coed, coetiroedd a choedwigoedd. Mae'r pryder cynyddol ynghylch newid yn yr hinsawdd ac effeithiau hynny ar yr amgylchedd yn gwneud eu gwaith yn berthnasol, yn bwysig ac yn amserol. Maent yn ymchwilio i'r meysydd canlynol:

 • diogelu coed rhag nifer gynyddol o blâu a heintiau
 •  y gwasanaethau ecosystem y mae coedwigoedd yn eu darparu
 • diogelu bioamrywiaeth mewn coedwigoedd
 • cyfraniad coedwigoedd o ran atafaelu carbon.

Ewch i Forest Research am ragor o wybodaeth am waith y ganolfan neu am goed yn gyffredinol.