Skip to content

Coetiroedd i Gymru – ein strategaeth ar gyfer coetiroedd a choed yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ein strategaeth am rheoli ceirw gwyllt yng Nghymru, ein gweledigaeth a chynllun gweithredu.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
coedtir Cymru

Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru yn amlinellu ein cynllun 50 mlynedd ar gyfer datblygu a defnyddio coetiroedd a choed Cymru fel bod pobl Cymru yn gallu cael y gorau o’r adnoddau gwerthfawr hyn.

Mae’r strategaeth yn esbonio:

 • sut y gallwn gynyddu’r coed yn ein trefi a dinasoedd
 • sut i wneud ein coedlannau’n fwy amrywiol trwy blannu mwy o fathau o goed sy’n ymateb yn well i’r newid yn yr hinsawdd.

Dyma bedair thema’r strategaeth:

 • Ymateb i’r newid yn yr hinsawdd
  Coed a choetiroedd leddfu effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r Strategaeth yn amlinellu cynlluniau uchelgeisiol i helpu Cymru i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr y mae’n eu cynhyrchu.
   
 • Coetiroedd i bobl
  Mae modd i bawb o bob man fwynhau coetiroedd Cymru.  Maent yn lleoedd i hamddena ynddynt ac mae llawer i ddysgu mewn coetiroedd hefyd a hyn oll yn yr awyr agored.  Hefyd, os hoffech wneud mwy o weithgareddau egnïol neu gadw’n ffit hyd yn oed, mae coetiroedd Cymru yn le gwerth chweil i wneud hynny.  Yn ogystal, mae coetiroedd Cymru yn leoedd da i ddatblygu prosiectau cymunedol hefyd.
   
 • Sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig
  Mae’r strategaeth yn esbonio sut y gallwn ddatblygu diwydiannau arloesol a medrus a chynnal lefelau cynhyrchu pren yn unol ag ymdrechion y Llywodraeth i hyrwyddo’r adnodd adnewyddadwy hwn ac i gynyddu’r galw amdano.
   
 • Ansawdd yr amgylchedd
  Bbydd datblygu ein coetiroedd a’n coed yn ein helpu i wneud cyfraniad adeiladol at fioamrywiaeth, tirweddau a threftadaeth. Bydd lleihau’r pwysau a roddwn ar yr amgylchedd.  

Mae’r gwaith a wnawn i gynyddu’r arwynebedd sydd dan goed yng Nghymru yn cyd-fynd â’r ymrwymiad i greu coedwig genedlaethol o goed cynhenid i weithredu fel dalfa garbon.  Mae ein prosiect arloesol ‘Plant!’ yn ein helpu i wneud hyn gan ei fod yn sicrhau bod coeden newydd yn cael ei phlannu ar gyfer pob plentyn sy’n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru.

Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru

Mae Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru yn gosod ger bron yr hyn a gynllunnir dros y pum mlynedd nesaf i sicrhau cynnydd at gyflawni amcanion Coetiroedd I Gymru, strategaeth 50 mlynedd, coed a choetiroedd Llywodraeth Cymru.

Ym Mholisi Coedwigaeth Llywodraeth Cymru mae rhagor o wybodaeth a thystiolaeth ynghylch yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni gyda Strategaeth Coetiroedd i Gymru.

Prosiect Ymchwil Ystad Coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad

Yn Rhagair Coetiroedd i Gymru, comisiynodd Elin Jones (y Gweinidog dros Faterion Gwledig), astudiaeth i rôl y coetiroedd sy’n eiddo cyhoeddus o ran cyflwyno’r strategaeth. Datblygom hon ar ffurf Prosiect Ymchwil yn ystod 2010 a cheir crynodeb o’r prif ganfyddiadau isod.

Dangosyddion Coetiroedd i Gymru

Mae'r Dangosyddion Coetiroedd i Gymru yn ymddangos sut ydym yn eu defnyddio i fesur sut yr awn ati i gyflawni’r 20 canlyniad lefel uchel sydd yn Coetiroedd i Gymru.

Disgrifir 23 o ddangosyddion yn y strategaeth ac fe’i rhestrir ar dudalennau 54 a 55. Er y gallwn adrodd yn llawn ar rai o'r dangosyddion rydym yn dal i ddatblygu rhai ohonynt.  Lle bo modd, datblygwyd y dangosyddion i ddilyn y tueddiadau am oes y strategaeth, sef 50 mlynedd.  Byddwn yn diweddaru'r adroddiad yn rheolaidd.

Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Coetiroedd Cymru - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Mae Coetiroedd i Gymru yn amlinellu strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd.
 

Adroddiad ymchwil ystad goetir Llywodraeth

14/05/13
Mae’r papur hwn yn crynhoi prosiect ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i adolygu rôl ei hystad goetir o ran cyflwyno Coetiroedd i Gymru.
 

Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru

24/01/11
Wedi ei gyhoeddi gyntaf yn 2001, adolygwyd Coetiroedd i Gymru a’i ail-lansio ym mis Mawrth 2009 yn dilyn ymgynghori helaeth â’r cyhoedd.
 

Coetiroedd i Gymru – y strategaeth ar gyfer coetiroedd a choed

24/01/11
Mae'r strategaeth hynod uchelgeisiol hon yn ceisio dangos sut y gallai coetiroedd a choed gyfrannu mwy fyth pe baem yn gwneud penderfyniadau mentrus yn awr.
 

Coetiroedd i Gymru – y strategaeth ar gyfer coetiroedd a choed: Taflen gryno

24/01/11
Rydym wedi diweddaru Coetiroedd i Gymru er mwyn ystyried materion y clywir llawer o sôn amdanynt dyddiau hyn, megis y newid yn yr hinsawdd.