Skip to content

Gair am y pwnc

Rydyn ni'n gyfrifol am ddarparu'n llwyddiannus ddarpariaethau allweddol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac yn arbennig y dyletswyddau cydraddoldeb sy'n berthnasol i'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys arwain gwaith y Llywodraeth o osod amcanion cydraddoldeb, fydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl Cymru.

Mae pennu'r amcanion yn cynnwys casglu a dadansoddi tystiolaeth, cysylltu â sefydliadau a phobl, yn ogystal ag asesu effaith cydraddoldeb. 

Mae ein blaenoriaethau'n cynnwys:

  • Gweithredu dyletswyddau cydraddoldeb sy'n gysylltiedig â'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn llwyddiannus, sy'n hybu cyfle cyfartal, yn dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth, ac yn hybu perthynas dda rhwng pobl. 
  • Cyflawni dyletswydd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i ystyried yn ddigonol yr egwyddor y dylai pawb gael cyfleoedd cyfartal. 
  • Gweithio tuag at gael mwy o gydlyniant a chynhwysiant o fewn y gymuned. 
  • Gweithredu Deddf Cydraddoldeb 2010 a'r Confensiynau Rhyngwladol, a darparu yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb ac Adroddiad Gweinidog Cymru ar gydraddoldeb a chynhwysiant.