Skip to content

Yr Amcanion Cydraddoldeb a’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Dolenni perthnasol

Y Gweinidog Cydraddoldebau Jane Hutt wedi amlinellu’r hyn y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud o ran cydraddoldebau, mynd i’r afael â gwahaniaethu ac annog cymunedau cydlynus yng Nghymru.
Rydym wedi edrych ar y dystiolaeth ar anghydraddoldebau yng Nghymru er mwyn deall yn well y problemau y mae pobl yn eu hwynebu.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Testun "Gweithio dros Gydraddoldeb yng Nghymru" wedi'i gynnwys mewn border â streipiau
Cafodd Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru eu datblygu er mwyn cyflawni newidiadau gwirioneddol i’r ffordd rydym yn gweithio.

Rydym am sicrhau bod ein dull ni o lywodraethu’n cael yr effaith orau o ran gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol.

Sicrhau bod Cydraddoldebau’n gweithio i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgysylltu ag unigolion a sefydliadau ledled Cymru i ddatblygu ein Hamcanion Cydraddoldeb. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth eang, y mewnbwn a’r cymorth a roddwyd inni i lunio Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru.

Bydd ein Hamcanion Cydraddoldeb yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth yn deg, yn hygyrch ac yn ymatebol i anghenion pobl, a bod cymunedau’n gynhwysol. Rydym am i bawb deimlo’n ddiogel pan fyddant allan o gwmpas eu pethau a bod cyfle i bawb ffynnu yn yr ysgol ac yn y gwaith. Ni ddylai pobl fod dan anfantais oherwydd unrhyw un o’r canlynol:

  • Rhyw
  • Hil
  • Crefydd neu gredo
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Oedran
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
  • Bod yn anabl
  • Bod yn drawsrywiol.     

Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb wedi’u cynnwys o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Bydd yr amcanion hyn yn ategu ein gwaith, gan sicrhau dull cydlynus o gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer pobl Cymru. Byddant yn cael eu hadlewyrchu o fewn y Rhaglen Lywodraethu ac yn cyd-fynd â’n Cynllun Gweithredu Gwrthdlodi.

Mae ein hymgysylltiad eang wedi cadarnhau’r anghydraddoldebau mwyaf rydym yn ceisio mynd i’r afael â nhw. Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn nodi’r cychwyn mewn sawl ffordd, wrth inni ddechrau cyflawni’r Amcanion Cydraddoldeb. Byddwn yn parhau i gynnal y drafodaeth â phobl Cymru i wneud yn siŵr bod yr Amcanion hyn yn cyflawni’r canlyniadau a ddymunwn, a’u bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gael mewn fformatau ac ieithoedd eraill Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn fformat arall rhowch wybod inni.

Drwy’r Post:
Is-adran Dyfodol Tecach
Llywodraeth Cymru
Ail Lawr Adain y Dwyrain
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Drwy’r E-bost:
SEPMailbox@wales.gsi.gov.uk

Drwy’r Ffôn:
Cymraeg  0300 0604400 neu 0845 010 4400
Saesneg  0300 060 3300 neu 0845 010 3300