Skip to content

Ein ffordd o wneud penderfyniadau

Yn ein gwaith, mae’n bwysig ein bod yn achub ar bob cyfle i hyrwyddo canlyniadau cydraddoldeb a chynhwysiant i holl ddinasyddion Cymru.

Wrth i ni ddatblygu polisïau, strategaethau, cynlluniau gweithredu ac arferion, rydym wedi ymrwymo i asesu effaith y penderfyniadau hynny ar gydraddoldeb. Gwneir hyn drwy’r broses a elwir yn Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae hyn yn sicrhau bod ein hymdrechion yn cyfrannu at amgylchedd lle na wahaniaethir yn erbyn neb.

Fel pob awdurdod cyhoeddus, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi’r camau y bydd yn eu cymryd i ddiwallu gofynion cyfreithiol o ran ei dyletswyddau cyffredinol a phenodol i hyrwyddo cydraddoldeb o ran hil ac anabledd.  Mae asesu’r effaith y gall ein polisïau a’n gweithredoedd ei chael ar bobl Cymru yn rhan o’r gwaith hwnnw.

Caiff yr asesiadau hyn eu cyhoeddi a gellir eu gweld ar y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am y broses a elwir yn Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb, neu os hoffech fynegi’ch barn amdani, cysylltwch â:

Yr Is-adran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: EDIDMailbox@cymru.gsi.gov.uk