Skip to content

Asesiadau o effaith ar gydraddoldeb

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw’r broses a ddefnyddir ganLywodraeth Cymru i sicrhau bod adrannau’n ystyried yr effeithiau argydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau.

Diwygiadau i Fil yr Amgylchedd (Cymru) - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoideb

11/11/14
Diwygiadau i Fil yr Amgylchedd (Cymru) - AEG
 

Diwygiadau Cyfnod 2 y Bil Tai (Cymru) - Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

04/11/14
Diwygiadau Cyfnod 2 y Bil Tai (Cymru) - Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb
 

Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2014-2017 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

29/10/14
Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2014-2017 - AEG
 

Rhaglen 'Ailysgrifennu’r Dyfodol' - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

16/10/14
Rhaglen newydd a fydd yn ceisio mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.
 

Asesiad Integredig Effaith o Gyllideb Drafft 2014/15

03/10/14
Asesiad Integredig Effaith o Gyllideb Drafft 2014/15
 

Y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

10/09/14
Mae’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth wedi’i chyhoeddi fel dogfen waith.
 

Gweithdrefn Cwyno a Sylwadau Gwasanaethau Cymdeithasol - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

28/07/14
Polisi i gyflwno gweithdrefn newydd cwyno a sylwadau gwasanaethau cymdeithasol.
 

Y Bil Addysg Uwch (Cymru)

08/07/14
Diben y Bil yw gwella’r system rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru.
 

Adolygiad o Gymorth y Dreth Gyngor – Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

04/06/14
Mae’r asesiad hwn yn canolbwyntio ar y trefniadau hirdymor ar gyfer Cymorth y Dreth Gyngor yng Nghymru.
 

Dysgu Seiliedig ar Waith Tendr 4

22/05/14
Mae'r asesiad hwn yn canolbwyntio ar broses gaffael y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith a'r rhaglenni fydd yn cael eu darparu ledled Cymru yn ystod 2015-19.
 

Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin

22/05/14
Cynigion Trawsgydymffurfio Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015.
 

Adrodd ar wahân ar elfennau TGAU Cymraeg Iaith a TGAU Saesneg Iaith

22/05/14
Roedd yr Adolygiad o Gymwysterau, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012, yn argymell y dylai’r arholiadau TGAU newydd mewn Cymraeg Iaith a Saesneg Iaith, a gaiff eu haddysgu o fis Medi 2015, ‘roi mwy o sicrwydd ynghylch llythrennedd’.
 

Adolygiad o Gymwysterau 14-19 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

26/03/14
Nod yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14i 19 oed yng Nghymru oedd i sicrhau bod gennym ni gymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru.
 

Polisi 14-19 Llwybrau Dysgu - Aesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

25/02/14
Polisi 14-19 Llwybrau Dysgu - Aesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
 

Llywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

12/02/14
Bu’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus ar waith rhwng Ebrill a Rhagfyr 2013.
 

Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

27/11/13
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru.
 

Bil Tai (Cymru) - Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

19/11/13
Mae'r cynigion a nodir yn y Bil yn adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wneud mwy i helpu pobl i ddiwallu eu hanghenion o ran tai.
 

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/11/13
Mae’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol yn ategu Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru.
 

Mynd i’r afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu - Asesiad o'r Effaith ar Gyddraddoldeb

08/11/13
Mae’r Fframwaith wedi’i ddatblygu gan Lywodraeth Cymru a Phartneriaid Statudol a Gwirfoddol.
 

Grant Dysgu’r Cynulliad (Addysg Bellach) – Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb

30/10/13
Mae'r asesiad hwn yn canolbwyntio ar drefniadau Cynllun Grant Dysgu’r Cynulliad (Addysg Bellach) (Cymru) yn ddarostyngedig i brawf moddion ar gyfer blwyddyn academaidd 2013/14.
 

Lwfans Cynhaliaeth Addysg - Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb

30/10/13
Mae'r asesiad hwn yn canolbwyntio ar drefniadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (Cymru) yn ddarostyngedig i brawf moddion ar gyfer blwyddyn academaidd 2013/14.
 

Cyllideb Ddrafft 2014-15: Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/10/13
Dyma’r pedwerydd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb o’i Chyllideb a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru.
 

Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) – Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

26/09/13
Cyflwynwyd Bil Cyllid y GIG (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 30 Medi 2013.
 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

15/08/13
Bu’r fframwaith hon yn pennu gwaith Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill ar gynyddu ymgysylltiad a datblygiad ieuenctid Cymru.
 

Arloesi Cymru - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

14/08/13
Mewn 2012, fe wnaeth Gwyddoniaeth i Gymru gyflwyno cynllun ar gyfer sicrhau newid sylweddol yn y ffordd y mae Cymru’n perfformio o ran y gwyddorau.
 

Cynigion ar gyfer diwygio’r ffordd y mae dyddiadau tymhorau ysgol yn cael eu pennu ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

02/07/13
Mae'r cynigion hyn yn cael eu cyflwyno o fewn deddfwriaeth drafft. Maent yn rhan o'r Bil ehangach ar addysg yng Nghymru i'w ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn 2013.
 

Y dyfodol o ran cofrestru'r gweithlu addysg yng Nghymru – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

02/07/13
Cyhoeddwyd y cynigion hyn mewn 2011 a 2012 ac yn awr maent yn cael eu cyflwyno o fewn deddfwriaeth drafft. Maent yn rhan o'r Bil ehangach ar addysg yng Nghymru i'w ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn 2013.
 

Diwygio trefn cofrestru a chymeradwyo Ysgolion Annibynnol mewn perthynas ag anghenion addysgol arbennig - Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

02/07/13
Cyhoeddwyd y cynigion hyn mewn 2012 ac yn awr maent yn cael eu cyflwyno o fewn deddfwriaeth drafft. Maent yn rhan o'r Bil ehangach ar addysg yng Nghymru i'w ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn 2013.
 

Ymlaen mewn partneriaeth dros blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol: cynigion am leoliadau arbenigol ôl-16 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

02/07/13
Cyhoeddwyd y cynigion hyn mewn 2012 ac yn awr maent yn cael eu cyflwyno o fewn deddfwriaeth drafft. Maent yn rhan o'r Bil ehangach ar addysg yng Nghymru i'w ystyried gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn 2013.
 

Adolygiad Cynllunio a Chyllido Ôl-16 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

02/05/13
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o Gynllunio a Chyllido Ôl-16 yng Nghymru. Cychwynnodd yr adolygiad yn ffurfiol ym mis Tachwedd 2011.
 

Grant Mudiadau Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol - Aesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

02/05/13
Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn yn canolbwyntio ar y newidiadau sydd wedi'u gwneud yn ddiweddar i'r Grant Mudiadau Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol (NVYO).
 

Newidiadau i'r Rhaglen Cymunedau'n Gyntaf - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

25/04/13
Mae'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb hwn yn canolbwyntio ar y newidiadau sydd wedi'u gwneud yn ddiweddar i'r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Mae’r rhaglen yn mynd i'r afael â thlodi ac anfantais gymdeithasol yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru.
 

Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

16/04/13
Ffocws y sgrinio hwn yw’r Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig.
 

Cyfarwyddyd Monitro a Gwerthuso Cefnogi Pobl – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

08/04/13
Ffocws y sgrinio hwn yw’r Cyfarwyddyd Monitro a Gwerthuso ar gyfer Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Drafft o’r Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (Sgrinio)

04/02/13
Bu Llywodraeth Cymru yn gweithio i wella’r bwyd a’r diod sy’n cael ei ddarparu mewn ysgolion.
 

Rhaglen Gwarant Morgais – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

24/01/13
Cyhoeddwyd cynllun gwarant morgais yn Nhachwedd 2012 i helpu pobl i gymryd y cam cyntaf ar ris yr ysgol eiddo, neu i ddringo’r ysgol honno. Bydd y cynllun yn dechrau yng Ngwanwyn 2013.
 

Fframwaith Achredu Cefnogi Pobl – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

24/01/13
Ffocws y sgrinio hwn yw’r Fframwaith Achredu arfaethedig ar gyfer Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Prentisiaethau Sylfaen, Prentisiaethau a Diploma Sgiliau Modern - Asesiad Sgrinio

18/01/13
Mae Rhaglen Prentisiaeth Cymru, sy’n darparu ystod o fframweithiau prentisiaeth rhwng Lefelau 2 a 6, yn rhaglen i bob oed.
 

Hyfforddeiaethau – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (Sgrinio)

14/01/13
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl 16 i 18 oed yng Nghymru.
 

Cymorth gyda’r Dreth Gyngor yng Nghymru – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

27/12/12
Yn Adolygiad o Wariant 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’n lleoleiddio cymorth gyda’r dreth gyngor o 2013-14 ymlaen ac yn lleihau gwariant 10 y cant.
 

Cylch Gwaith ar gyfer Gwasanaethau Gyrfaoedd yng Nghymru - Asesiad Sgrinio Cychwynnol

10/12/12
Y cam cyntaf hwn o'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried effeithiau cychwynnol ar gydraddoldeb y polisi arfaethedig hwn.
 

Papur Gwyn Mesur Datblygu Cynaliadwy – Assesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

03/12/12
Mae’r Mesur hwn yn gweithredu’r ymrwymiad a gosodwyd yn y Rhaglen Lywodraethu.
 

Ymgynghoriad Papur Gwyn Dileu Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

26/11/12
Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn helpu Cymru i gymryd camau sylweddol i gyflawni’r nod o ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru

02/11/12
Strategaeth 10 mlynedd i wella bywydau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd.
 

Ad-drefnu’r Sector Addysg Uwch

22/10/12
Mae’r polisi hwn, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2002, wedi’i ddiwygio yn 2011.
 

Llwybrau at Brentisiaethau a’r Rhaglen Recriwtiaid Ifanc

19/10/12
Rhagor o wybodaeth am raglenni prentisiaeth ac asesiad sgrinio ar eu cyfer.
 

Cyllideb Ddrafft 2013-14: Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/10/12
Dyma’r trydydd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb o’i Chyllideb a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru.
 

Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb - Rhaglen Cefnogi Pobl

10/09/12
Mae'r asesiad yn canolbwyntio ar Canllawiau newydd Rhaglen Cefnogi Pobl a gyhoeddwyd ar 1af Awst 2012.
 

Anghenion Addysgol Arbennig - Templed Asesiad Sgrinio

30/08/12
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig disodli’r fframwaith statudol ar gyfer asesu a chynllunio darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Camau at Waith - Templed Asesiad Sgrinio

29/08/12
Rhaglen ddysgu Llywodraeth Cymru yw Camau at Waith ar gyfer dysgwyr dros 18 oed yng Nghymru.
 

Cod Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Tai ac ar Ddigartrefedd

01/08/12
Mae'r Cod wedi'i anelu at aelodau a staff yr awdurdodau lleol ac yn cefnogi cymdeithasau tai sy’n helpu’r awdurdodau lleol i gyflawni’u swyddogaeth strategol yn hyn o beth.
 

Canllawiau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM)

31/07/12
Cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau ar STEM ar gyfer dysgwyr 3 -19 mlwydd oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.
 

Sêr Cymru

28/06/12
Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun arloesol newydd er mwyn cynorthwyo i ddenu doniau gwyddonol o safon ryngwladol i brifysgolion Cymru.
 

Cyfarwyddyd ar Entrepreneuriaeth

28/06/12
Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyfarwyddyd ar sut y dylai darparwyr dysgu gynllunio a gweithio mewn partneriaeth ag eraill i gynnig addysg ar entrepreneuriaeth.
 

Cynllun Grant Dysgu’r Cynulliad ar gyfer Addysg Bellach 2012-13

28/06/12
Rydym yn mynd i ymgynghori ar ddau newid technegol rydym yn bwriadu eu gwneud i Grant Dysgu’r Cynulliad ar gyfer Addysg Bellach
 

Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg 2012-13

28/06/12
Bwriedir parhau i gynnig Cynllun y Lwfans Cynhaliaeth Addysg (Cymru) ar gyfer y flwyddyn academaidd 2012-13 fel yn 2011-12.
 

Addasiadau Rhesymol i Gymwysterau Cyffredinol

14/05/12
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod pob dysgwr, gan gynnwys y rheini ag anableddau, yn gallu manteisio ar gyfleoedd i ennill cymwysterau cyffredinol, er enghraifft TGAU a Safon Uwch.
 

Y Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles

12/04/12
Mae’r diwygiad i’r Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles 2011 yn golygu mwy o ddewis wrth wario’r talebau a ddosberthir drwy’r cynllun.
 

Asesiad Sgrinio: Hyfforddi tiwtoriaid darllen gwefusau yng Nghymru

12/04/12
Mae cynnig ar y cyd wedi’i gyflwyno i ddatblygu a chyflenwi hyfforddiant i diwtoriaid darllen gwefusau.
 

Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub

12/04/12
Mae’r Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub yn nodi gweledigaeth a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Awdurdodau Tân ac Achub (ATAau) yng Nghymru.
 

Ymgynghoriad ar ddiwygiadau i’r rheoliadau ymsefydlu

12/04/12
Mae cyfnod ymsefydlu wedi bod yn ofyniad statudol ar gyfer pob athro newydd gymhwyso yng Nghymru er 2003. Mae’n cael ei gynnal yn ystod blwyddyn gyntaf athro yn dysgu.
 

Rhaglen Twf Swyddi Cymru

05/04/12
Twf Swyddi Cymru yw un o ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n cynnig pecyn o gefnogaeth i helpu pobl ifanc ddi-waith 16-24 oed i ddod o hyd i gyflogaeth.
 

Y Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

05/04/12
Cafodd y Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd (QEF) newydd ei ddatblygu i wella ansawdd dysgu ôl-16 yn barhaus.
 

Rheoliadau Mangreoedd Di-fwg Cymru 2012

19/03/12
Mae’r polisi hwn yn creu eithriad i berfformwyr rhag y gofynion a nodwyd mewn ddeddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru yn 2007.
 

Addasiadau Rhesymol i Gymwysterau Cyffredinol

16/03/12
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod pob dysgwr, gan gynnwys y rheini ag anableddau, yn gallu manteisio ar gyfleoedd i ennill cymwysterau cyffredinol, er enghraifft TGAU a Safon Uwch.
 

Cynllun y Bathodyn Glas

31/01/12
Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu y Bathodyn Glas ym mis Ionawr 2010 ac mae’n amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer moderneiddio Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.
 

Undod ac Amrywiaeth

23/01/12
Undod ac Amrywiaeth yw canllaw Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo cydraddoldeb hiliol ac amrywiaeth yn y cwricwlwm ysgol diwygiedig.
 

Polisi Dirwyo a throsiant Sefydliadau Dyfarnu i Weinidogion Cymru

10/01/12
Dogfen ymgynghori sy’n amlinellu dull cost-effeithiol o ymdrin â materion rheoleiddio.
 

Cynllun Gweithredu Drafft ar Reoli Tybaco 2011-16

08/12/11
Mae’r Cynllun Gweithredu Drafft ar Reoli Tybaco yn adeiladu ar ein mesurau presennol i annog pobl ifanc i beidio â dechrau smygu a chefnogi smygwyr sydd am roi’r gorau i smygu.
 

Cymunedau yn Gyntaf

04/11/11
Cymunedau yn Gyntaf yw rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru i wella amodau byw a rhagolygon y bobl yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.
 

Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli - Fframwaith strategol drafft ar gyfer datblygu llyfrgelloedd Cymru 2012-2015

03/10/11
CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru, Is-adran yn Llywodraeth Cymru, sydd wedi paratoi'r ddogfen Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli.
 

Asesiad Manwl: Rheoliadau arfaethedig ynghylch Peiriannau a Mannau Gwerthu Tybaco

28/09/11
Yn Neddf Iechyd 2009 ceir mesurau penodol i reoli tybaco mewn cysylltiad ag arddangos cynhyrchion tybaco mewn mannau a pheiriannau gwerthu tybaco. Prif ffocws y darpariaethau hyn yw amddiffyn plant a phobl ifanc.
 

Newidiadau i’r broses Recriwtio a Dethol

16/09/11
Prif ddiben y broses Recriwtio a Dethol yw helpu i ddethol pob gweithiwr mewn ffordd gyfiawn, effeithiol ac effeithlon er mwyn sicrhau y penodir y person mwyaf effeithiol i fodloni holl ofynion y gwasanaeth.
 

Polisi Parcio Cyffordd Llandudno - Sgrinio

13/09/11
Datblygu polisi parcio teg a chyfiawn ar gyfer swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, gan roi ystyriaeth i anghenion y staff, ymwelwyr a lleoliad y swyddfa.
 

Cynllun Gweithredu Iechyd a Lles Rhywiol

24/06/11
Mae'r Cynllun Gweithredu Iechyd a Lles Rhywiol yn amlinellu ymrwymiad newydd Llywodraeth Cymru i wella iechyd a lles rhywiol yng Nghymru.
 

Cynllun Gweithredu Strategol i leihau annhegwch ym maes iechyd

24/06/11
Nid Cymru yw'r unig wlad sy'n ei chael yn anodd mynd i'r afael ag annhegwch ym maes iechyd. Y rhain yw'r gwahaniaethau mewn iechyd na ellir eu hosgoi ac sy'n annheg ac yn anghyfiawn. Mae comisiwn Sefydliad Iechyd y Byd ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd o'r farn bod modd ...
 

Addasiadau rhesymol i gymwysterau cyffredinol

24/06/11
Mae'r cynnig hwn yn amlinellu'r meysydd y mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gyflwyno manylebau (rheolau) yn eu cylch, ac mae hefyd yn amlinellu'r manylebau drafft yr ydym yn ymgynghori yn eu cylch.
 

Feirysau a gludir yn y gwaed - asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb

12/05/11
Mae Cynllun Gweithredu i Gymru ar Hepatitis Feirysol a Gludir yn y Gwaed yn ceisio darparu fframwaith clir wedi’i gostio a’i amserlennu ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau allweddol yng Nghymru.
 

Asesiad o Effaith y Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) ar Gydraddoldeb

21/03/11
Twbercwlosis gwartheg yw un o'r peryglon mwyaf i ffermio gwartheg yng Nghymru.
 

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

21/03/11
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cyflwyno Dyletswydd Cydraddoldeb integredig newydd.
 

Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011

01/03/11
Diwygiad i'r Rheoliadau er mwyn caniatáu i fenywod a theuluoedd sy'n cael eu cefnogi gan y cynllun wario'u talebau ar lysiau a ffrwythau plaen wedi'u rhewi yn ogystal â'r bwyd a ganiateir eisoes (ffrwythau a llysiau ffres a phlaen, llaeth a llaeth powdwr i fabanod).
 

Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011

01/03/11
Daw'r Ddeddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (“y Ddeddf”) ar gyfer Cymru a Lloegr i rym ym mis Ebrill 2011.
 

Mynediad at Gyfiawnder - Tystion Hŷn sy'n Agored i Niwed

01/03/11
Bwriad y polisi yw sefydlu cynllun peilot 'Mynediad at Gyfiawnder' yng Nghymru sy'n canolbwyntio ar dystion hŷn sy'n agored i niwed.
 

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ym Mlaenau'r Cymoedd

01/03/11
Mae'r asesiad yn canolbwyntio ar y Strategaeth Syniadau Blaengar
 

Cyflwyno Oedran Cydsynio ar gyfer Gwanu Cosmetig

23/02/11
Rydym yn ceisio barn y cyhoedd a rhanddeiliaid ar a ddylid cyflwyno oedran cydsynio isaf yng Nghymru ar gyfer gwanu cosmetig.
 

Y Polisi Arfaethedig - Cynllun Gweithredu Rheoli Tybaco ar gyfer Cymru

23/02/11
Mae’r Cynllun Gweithredu’n adeiladu ar ein rhaglen o fesurau i annog pobl ifanc i beidio â dechrau ysmygu, i gefnogi ysmygwyr sydd am roi’r gorau i ysmygu ac i hybu amgylcheddau di-fwg.
 

Polisi Arfaethedig: Gwahardd gwerthu tybaco mewn peiriannau gwerthu

17/02/11
Nod y polisi yw gwahardd gwerthu cynhyrchion tybaco mewn peiriannau gwerthu yng Nghymru.
 

Polisi Cynllunio ar gyfer Tai Fforddiadwy

17/02/11
Nod y polisi yw cynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol i ddarparu tai fforddiadwy trwy'r system gynllunio.
 

Bwyd o Gymru Bwyd i Gymru - Strategaeth Fwyd i Gymru

17/02/11
Mae strategaeth fwyd Cymru, 'Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru' yn cynnig gweledigaeth eang o’r lle sy’n cael ei roi i fwyd yng Nghymru.
 

Polisi Arfaethedig: Symud cynhyrchion tybaco rhag cael eu harddangos mewn mannau gwerthu

17/02/11
Nod y polisi yw symud cynhyrchion tybaco a gwahardd eu hyrwyddo er mwyn annog pobl ifanc i beidio â dechrau smygu.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG

07/01/11
Rhaglen Diwygio'r GIG: ymrwymodd Cymru'n Un Lywodraeth Cynulliad Cymru i gymryd ‘… camau cadarn i roi terfyn ar y farchnad fewnol...’, er mwyn gwella gwasanaethau iechyd i gleifion.
 

Sicrhau Cynhwysiant Digidol: Fframwaith Strategol ar gyfer Cymru

23/12/10
Rydym wedi ymrwymo i helpu i chwalu’r rhwystrau ar gyfer y 785,000 o oedolion sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yng Nghymru.
 

Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020

08/12/10
Nod y Strategaeth 'Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020' yw arwain y diwydiant fel bod ei sefyllfa o fewn y farchnad yn well.
 

Fframwaith ansawdd ac effeithiolrwydd ar gyfer dysgu ôl-16: y sail dystiolaeth

08/12/10
Rydym yn ariannu ystod eang o raglenni dysgu i bobl ifanc ac oedolion drwy golegau, awdurdodau lleol, y trydydd sector a chyrff preifat.
 

Trefi Taclus a Chynllun Grant Prosiect Gwella Ansawdd yr Amgylchedd Lleol

07/12/10
Mae'r fenter Trefi Taclus yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i roi'r grym i gymunedau gymryd cyfrifoldeb am wella ansawdd eu hamgylchedd lleol.
 

Addysg ariannol i bobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru: Canllawiau i ysgolion a cholegau

05/11/10
Yn ei hanfod, dogfen dechnegol yw 'Addysg ariannol i bobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru: Canllawiau i ysgolion a cholegau' i gynorthwyo ymarferwyr sy'n darparu addysg ariannol i bobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau.
 

Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion

30/09/10
Diben y canllawiau hyn yw helpu ysgolion i gyflawni nodau craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc, fel y'u nodir yn Plant a Phobl Ifanc: Hawliau ar Waith (2004), yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC.)
 

Undod ac Amrywiaeth

16/08/10
Canllaw gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Undod ac Amrywiaeth ar hyrwyddo cydraddoldeb hiliol ac amrywiaeth yn y cwricwlwm ysgol diwygiedig.
 

Gweithio gyda Chymunedau

16/08/10
Datblygwyd Gweithio gyda Chymunedau, y Cynllun Gweithredu cyntaf ar gyfer y Gweithlu Datblygu Cymunedol i Gymru, mewn partneriaeth â Dysgu Gydol Oes yn y DU (y cyngor sgiliau sector ar gyfer datblygu cymunedol) a rhanddeiliaid allweddol eraill.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG

16/08/10
Mae'r gwaith o ad-drefnu GIG Cymru, a ddaeth i rym ar 01 Hydref 2009, wedi creu sefydliadau iechyd lleol unigol.
 

Iechyd a Lles Rhywiol i Gymru

16/08/10
Nod y polisi hwn yw gwella iechyd a lles rhywiol y boblogaeth; lleihau anghydraddoldeb o ran iechyd rhywiol a datblygu cymdeithas sy'n cefnogi trafodaeth agored am berthynas, rhyw a rhywioldeb.
 

Y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Leihau Achosion o Hunanladdiad a Hunan-niweidio yng Nghymru

16/08/10
Datblygwyd y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Leihau Achosion o Hunanladdiad a Hunan-niweidio yng Nghymru i helpu i leihau'r gyfradd hunanladdiad yng Nghymru yn unol â'r Targed Cynnydd mewn Iechyd ar atal hunanladdiad.
 

Cynigion Rheoli Cydfodolaeth Cnydau GM, Confensiynol ac Organig yng Nghymru

16/08/10
Mae Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi mesurau cydfodoli i ddiogelu ffermwyr cnydau traddodiadol a chonfensiynol yng Nghymru rhag anfanteision economaidd posibl halogi damweiniol gan gnydau GM.
 

Sicrhau Cynhwysiant Digidol: Fframwaith Strategol ar gyfer Cymru

16/08/10
Trwy'r Fframwaith hwn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn datgan yn glir ei bod yn bwriadu rhoi arweiniad strategol pendant. Mae'n cydnabod bod yn rhaid sicrhau cyfranogiad y sector preifat, y trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar y cyd i wneud cynnydd ac na all Llywodraeth Cynulliad C ...
 

Gweithio i Wella

16/08/10
Mae prosiect Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gweithio i Wella, yn edrych ar y ffordd y mae'r GIG yng Nghymru yn ymdrin â phryderon.
 

Strategaeth Nyrsio Cymunedol i Gymru

16/08/10
Mae'r strategaeth hon yn cyfeirio at bob un o'r nyrsys, y bydwragedd a nyrsys iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol sy'n gweithio mewn lleoliad cymunedol, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio ym maes iechyd meddwl ac anableddau dysgu.
 

Strategaeth Dai Genedlaethol

16/08/10
Mae'r polisi hwn wedi'i baratoi i ailedrych ar y prif faterion sy'n ymwneud â thai yng Nghymru.
 

Cam-drin Domestig - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

16/08/10
Er i Strategaeth Cam-drin yn y Cartref Cymru Gyfan gael ei chyhoeddi yn 2005 i herio'r lefelau anghymesur o gam-drin domestig ymhlith merched a phlant, daeth i'r golwg fod angen gwneud llawer mwy.
 

Canllawiau ar gyfer Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ynghylch sut mae mynd i'r afael â Thlodi Plant

16/08/10
Prif nod y Canllawiau ar gyfer Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ynghylch sut mae mynd i'r afael â Thlodi Plant yw cefnogi Partneriaethau a Chydgysylltwyr Cymunedau yn Gyntaf gyda'u hagenda gyffredinol ar leihau tlodi plant.
 

Canllawiau ar arferion da wrth ddylunio a rheoli safleoedd

09/07/10
Nod y polisi hwn yw cynorthwyo Awdurdodau Lleol wrth iddynt edrych ar ddatblygu safleoedd newydd ac ailwampio rhai sydd eisoes yn bodoli ar gyfer Sipsiwn a Teithwyr.
 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

09/07/10
Mae’r polisi hwn yn nodi Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cyflawni'r ymrwymiad yn Cymru’n Un.
 

Newid arfaethedig ynghylch bagiau siopa untro

09/07/10
Diben y polisi yw ceisio annog mwy o siopwyr i ailddefnyddio bagiau trwy godi tâl am fagiau siopa untro ar ffurf rheoliadau sydd â'u nod ar leihau nifer y bagiau siopa untro a ddefnyddir.
 

Cynllun Gweithredu ar gyfer gweithgarwch corfforol: ‘creu Cymru egnïol’

09/07/10
Nod y polisi hwn yw cynnig cyfle i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau diogel ac iach.
 

Mesur ar ffioedd sy'n cael eu codi gan Awdurdodau Lleol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl

09/07/10
Mae'r polisi yn cael ei lywio gan ddau adroddiad sy'n rhoi cyngor i'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr opsiynau polisi sydd ar gael er mwyn sicrhau mwy o gysondeb wrth i awdurdodau lleol godi ffioedd am wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl.
 

Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

09/07/10
Mae'r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yn bolisi newydd sy'n adeiladu ar y Strategaeth Amgylcheddol a gyhoeddwyd ym mis Mai 2006 a'r ddogfen Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned a gyhoeddwyd ym mis Mai 2009.
 

Rheoliadau Diogelu Iechyd yng Nghymru

22/04/10
Mae'r Rheoliadau Diogelu Iechyd wedi'u cynllunio i ddiogelu iechyd y cyhoedd rhag afiechydon heintus neu rhag cael ei lygru gan gemegion neu ymbelydredd.
 

Cymorth Hyblyg i Fusnes

08/04/10
Mae’r dasg hon o sgrinio’r model cymorth i fusnesau yn canfod effeithiau gwahaniaethol ar nifer o grwpiau, ac felly bydd asesiad manwl yn cael ei gynnal.
 

Côd ymddygiad wrth deithio

08/03/10
Mae'r cod yn amlinellu cyfrifoldeb plant a phobl ifanc i ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel wrth deithio rhwng y cartref a'r ysgol neu'r coleg.
 

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

03/02/10
Cynhaliwyd yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i gydymffurfio â dyletswyddau’r sector cyhoeddus presennol a deddfwriaeth y dyfodol, a hefyd fel canlyniad uniongyrchol i’r asesiad o’r effaith a gynhaliwyd ar Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.
 

Dringo'n Uwch: Creu Cymru Egnïol

21/01/10
Dyma grynodeb o'r asesiad o effaith a gwblhawyd fel rhan o'r gwaith o ddatblygu Creu Cymru Egnïol, cynllun gweithredu gweithgarwch corfforol ar gyfer Cymru.
 

Polisi Cwynion Plant

01/01/10
Nod y polisi yw cyflwyno proses gwynion newydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc - proses a fydd wedi'i theilwra ar gyfer eu hanghenion ac a fydd yn annog mwy o adborth oddi wrth blant a phobl ifanc sy'n defnyddio gwasanaethau'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (Ca ...
 

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol

02/11/09
Mae'r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru gyntaf hon yn nodi'r gwaith sydd angen i Lywodraeth Cynulliad Cymru ei wneud, ar y cyd â phob rhanddeiliad perthnasol, i fynd i'r afael â phroblemau sy'n gysylltiedig ag allgáu ariannol.
 

Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned

30/07/09
Nod y polisi yw cynhyrchu nifer o ganlyniadau dros gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf.
 

Cynllun Digartrefedd

30/07/09
Mae’r cynllun deng mlynedd hwn yn amlinellu rhai egwyddorion sylfaenol ynghylch y cyfeiriad cyffredinol y mae’n rhaid i ddatblygu a darparu gwasanaethau digartrefedd ei gymryd os yw am ddiwallu’r amcan o leihau digartrefedd i leiafswm erbyn 2019.
 

Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol 2009

30/07/09
Mae nodau ac amcanion Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol yn aros yr un fath â Stategaeth Menterau Cymdeithasol 2005.
 

Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Coetiroedd Cymru

30/07/09
Mae Coetiroedd i Gymru yn amlinellu strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer coed a choetiroedd.
 

Swyddogaethau’r Ganolfan Gyswllt Cymorth Hyblyg i Fusnes

30/04/09
Mae’r Asesiad Effaith hwn yn edrych ar rai o swyddogaethau’r Ganolfan Gyswllt Cymorth Hyblyg i Fusnes.
 

Asesiad o’r Effaith y strategaeth drafnidiaeth Cymru

28/03/08
Mae system drafnidiaeth dda’n hollbwysig er mwyn sicrhau economi fywiog a chyfi awnder cymdeithasol drwy sicrhau mynediad teg i bawb a’I gwneud yn haws i bobl symud o le i le.