Skip to content

Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Diben y canllawiau hyn yw helpu ysgolion i gyflawni nodau craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc, fel y'u nodir yn Plant a Phobl Ifanc: Hawliau ar Waith (2004), yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC.)

Mae'r nodau craidd yn disgrifio hawl plant a phobl ifanc i fanteisio ar wasanaethau addysg a iechyd, ynghyd â'u hawl i gael eraill i wrando arnynt ac i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae hyn yn cynnwys cael yr wybodaeth angenrheidiol er mwyn gwneud dewisiadau.