Skip to content

Canllawiau Lleoliadau Hwylus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod os yw pobl anabl am allu cyfranogi'n llawn mewn cymdeithas mae angen iddynt gael yr un mynediad cyfartal at nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.
Rywbryd yn ystod ein bywydau, fe fyddwn i gyd yn gorfod wynebu rhwystrau sy’n ein hatal rhag cyflawni’n potensial ac, afraid dweud, mae yna lawer mwy o rwystrau ym mywydau rhai na'i gilydd. Mae’r newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth anabledd wedi ymestyn yr hawliau mynediad ac wedi codi disgwyliadau pobl anabl, a da hynny. Bellach, maent yn disgwyl lefel uwch o wasanaeth wrth fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau mawr.

Mae’n hanfodol ein bod ni, Lywodraeth Cynulliad Cymru, a’n partneriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn dangos y ffordd ac yn sicrhau bod pobl anabl yn gallu cymryd rhan ym mywyd y gymdeithas.

Mae’r gwaith o ddatblygu’r Canllawiau Lleoliadau Hwylus yn gyflawniad pwysig. Dylai darparwyr lleoliadau ddefnyddio’r canllawiau ar-lein unigryw fel arf i asesu sut i ddiwallu anghenion pobl anabl.