Skip to content

Canllawiau Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Mae Llunio Polisïau mewn Modd Cynhwysol yn broses y mae Llywodraeth Cymru wedi’i datblygu er mwyn helpu adrannau i ystyried cydraddoldeb a hawliau dynol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan annatod o’i holl benderfyniadau a’i datblygiadau polisi.

Rydym ni’n sicrhau ein bod yn cwrdd â’r ymrwymiad hwn drwy gynnal asesiadau ar gyfer pob un o’r meysydd cydraddoldeb:

  • oedran 
  • anabledd
  • rhyw
  • ailbennu rhywedd 
  • hil
  • crefydd a chred 
  • cyfeiriadedd rhywiol 
  • beichiogrwydd a mamolaeth 
  • priodas a phartneriaeth sifil.  
Rydym wedi parhau i adolygu ac i ddatblygu ein dulliau o gynnal yr Asesiadau hyn o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Rydym yn sicrhau ein bod yn nodi’r holl ffactorau posibl, yn gadarnhaol ac yn negyddol, sy’n gallu effeithio ar gydraddoldeb y nodweddion gwarchodedig uchod.

Drwy gynnal asesiadau effeithiol gallwn ystyried yr effeithiau hyn, a chymryd y camau angenrheidiol. Mae’n caniatáu i ni ddiwygio ein penderfyniadau er mwyn lleihau unrhyw effeithiau negyddol, a gwella unrhyw effeithiau cadarnhaol y mae ein polisïau yn eu cael. 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf, ynghyd â thempled ar gyfer cofnodi ein hasesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb a darparu tystiolaeth ar eu cyfer, fel dogfennau y gellir eu lawrlwytho isod.