Skip to content

Adroddiad cyntaf Gweinidogion Cymru ar roi'r Ddyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl ar waith, 2008

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyhoeddwyd adroddiad cyntaf Gweinidogion Cymru ar roi'r Ddyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl ar Waith ar 1 Rhagfyr 2008

Nid oedd bwriad i'r adroddiad fod yn un deongliadol; rhoddodd gipolwg o'r ffordd y mae awdurdodau cyhoeddus yn ymgorffori'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn eu gwaith.

Yn ogystal â phennu gwybodaeth ystadegol ynghylch materion anabledd ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, mae'r adroddiad yn cynnwys cyfres o wyth o argymhellion y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru'n bwriadu'u rhoi ar waith i wella cydlyniant a gwneud cynnydd pellach ar roi'r Ddyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl ar waith.

Yr argymhellion oedd bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwneud y canlynol:

  • Yn sefydlu Grŵp Cynghori i nodi ac ystyried y materion sy'n codi yn yr adroddiad.
  • Yn datblygu rhaglen o weithgarwch gyda'r Grŵp Cynghori i ddatblygu dulliau o gasglu gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad nesaf.
  • Yn edrych ar gyfleoedd i ddefnyddio prosesau cyfredol i gasglu gwybodaeth, fel y rheini a ddefnyddir gan gyrff arolygu, i lywio'r adroddiad nesaf.
  • Yn edrych i weld sut gall pobl anabl gymryd rhan fwy gweithgar mewn rhaglenni polisi ac ymchwil yn y dyfodol i asesu effeithiolrwydd cynlluniau penodol o safbwynt ffeithiol.
  • Yn parhau i weithio gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Swyddfa Gydraddoldeb y Llywodraeth i ddatblygu dangosyddion i werthuso cynnydd y gwaith o roi'r ddyletswydd cydraddoldeb anabledd ar waith.
  • Yn edrych ar ffyrdd y gallwn ddatblygu amcangyfrifon cadarn ar lefel Cymru i helpu i fonitro agweddau ar gydraddoldeb.
  • Yn annog awdurdodau cyhoeddus i ystyried yr adroddiad hwn a sut gellir ei ddefnyddio i ddatblygu/annog cynnydd pellach o ran hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, gan sicrhau ar yr un pryd bod systemau ar waith i sicrhau'r dyletswyddau cyfreithiol.
  • Yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r Model Anabledd Cymdeithasol fel rhan o'r broses o lunio polisïau, a thrwy wneud hynny yn annog awdurdodau cyhoeddus i wneud yr un fath.