Skip to content

Confensiynau a Chyfamodau y Cenhedloedd Unedig
Rydym yn gyfrifol am gasglu ynghyd a darparu cyfraniadau i'w cynnwys yn adroddiadau Llywodraeth y DU ar holl Gonfensiynau a Chyfamodau y Cenhedloedd Unedig.

Sefydliad rhyngwladol yw'r Cenhedloedd Unedig sydd â'r nod o hwyluso cydweithrediad o ran cyfraith ryngwladol, diogelwch rhyngwladol, datblygu economaidd, cynnydd cymdeithasol, hawliau dynol a sicrhau heddwch ar draws y byd.

Sefydlwyd y Cenhedloedd Unedig ym 1945 i gynnal heddwch rhyngwladol a hyrwydo cydweithredu wrth ddatrys problemau economaidd, cymdeithasol a dyngarol rhyngwladol.

Mae Llywodraeth y DU wedi llofnodi a dilysu wyth Confensiwn a Chyfamod.

Hawliau'r plentyn

24/03/11
Mae confensiwn y Cenehdloedd Unedig ar hawliau'r plentyn (y Confensiwn) yn rhoi set gynhwysfawr o hawliau i bob plentyn.
 

Hawliau pobl ag anableddau

19/11/10
Mabwysiadwyd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau a'i Brotocol Dewisol ar 13 Rhagfyr 2006 ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd.
 

Diddymu pob ffurf ar wahaniaethu yn erbyn menywod

08/11/10
Cafodd Confensiwn y Cenhedloedd Uniedig ar Ddiddymu Bob Ffurf ar Wahaniaethu yn Erbyn Menywod ei fabwysiadu nôl ym 1979 gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a daeth i rym ym 1981.
 

Diddymu pob ffurf ar wahaniaethu ar sail hil

09/06/10
Y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Pob Ffurf ar Wahaniaethu ar Sail Hil (ICERD) yw'r offeryn cyfreithiol rhyngwladol mwyaf cynhwysfawr i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil.
 

Artaith a mathau eraill o driniaeth neu gosbi creulon, annynol neu ddiraddiol

09/06/10
Nod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn arteithio a mathau eraill o driniaeth neu gosbi creulon, annynol neu ddiraddiol (UNCAT) yw atal arteithio ar draws y byd.
 

Hawliau sifil a gwleidyddol

09/06/10
Mae'r cyfamod rhyngwladol ar hawliau sifil a gwleidyddol (ICCPR) yn ymhelaethu ar yr hawliau a'r rhyddid sifil a gwleidyddol a nodir yn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.
 

Hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol

09/06/10
Mae'r cyfamod rhyngwladol ar hawliau economiadd, cymdeithasol a diwylliannol (ICESCR) yn cynnwys rhai o'r darpariaethau cyfreithiol rhyngwladol mwyaf arwyddocaol sy'n pennu hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.
 

Atal achosion o derfysgaeth niwclear

09/06/10
Mae'r Confensiwn yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau'r Wladwriaeth i drin yr achosion o fewn eu cwmpas fel troseddau o dan gyfraith genedlaethol a phennu cosbau priodol ar gyfer y troseddau hyn.