Skip to content

Llwybr gordewdra Cymru gyfan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r lefelau o ordewdra yng Nghymru yn cynnig her sylweddol.

Cydnabyddir hyn yn Ein Dyfodol Iach, sy'n pennu cyfeiriad iechyd cyhoeddus yng Nghymru dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i atal miliynau o oedolion a phlant rhag wynebu iechyd ac ansawdd bywyd gwaeth.  

Mae Llwybr Gordewdra Cymru Gyfan wedi'i gwblhau. Mae'r Byrddau Iechyd yn ei ddefnyddio gydag Awdurdodau Lleol a chyrff eraill er mwyn: 

  • adolygu polisïau, gwasanaethau a gweithgarwch lleol ar gyfer plant ac oedolion, ac i
  • glustnodi unrhyw fylchau, gan benderfynu pa feysydd fyddai'n cael y gorau o ymdrechion pellach, gan gymryd i ystyriaeth yr ystod eang o ffactorau sy'n achosi gordewdra.

Mae'r Llwybr wedi'i ddatblygu gyda chyfraniadau gan nifer o bartneriaid allweddol.