Skip to content

Cynllun gweithredu Cymru ar reoli tybaco

Dolenni perthnasol

Bydd y bwrdd yn sbarduno, yn cefnogi ac yn goruchwylio cynnydd y Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco.
Cewch weld beth mae Llywodraeth yn ei wneud i fynd i'r afael ag ysmygu.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r cynllun yn nodi nifer o gamau i helpu i leihau ysmygu yng Nghymru.

Un o’r themâu allweddol a nodir yn Ein Dyfodol Iach yw’r angen i leihau  ymhellach nifer y bobl sy’n smygu a’r rhai sy’n dod i gysylltiad â mwg ail-law yng Nghymru.

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn wedi’i ddatblygu i roi sylw i’r materion hynny.

Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar Reoli Tybaco yn adeiladu ar ein rhaglen o gamau i annog pobl ifanc i beidio â dechrau smygu. Bydd hefyd yn helpu smygwyr sydd am roi'r gorau iddi ac yn hybu amgylcheddau di-fwg, yn enwedig er mwyn amddiffyn plant a lleihau anghydraddoldeb o ran iechyd.

Ein prif nod yw lleihau nifer yr oedolion sy’n smygu yng Nghymru i 16% erbyn 2020. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn 2016 i weld a fyddwn ni wedi llwyddo i wneud hyn.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn nodi pedwar maes allweddol:

  • hybu arweiniad o ran rheoli tybaco;
  • lleihau nifer y bobl sy’n dechrau smygu, yn enwedig plant a phobl  ifanc;
  • lleihau’n sylweddol nifer y bobl sy’n smygu;
  • sicrhau bod pobl yn dod i lai o gysylltiad â mwg ail-law.

Mae’r cynllun yn nodi nifer o gamau ymhob maes i helpu i gyflawni hyn. Y weledigaeth yn y pen draw yw cael cymdeithas ddi-fwg yng Nghymru. Mae'r Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco yn nodi’r cyfrifoldebau ar gyfer pob cam, ynghyd â’r amserlen.  

I helpu’r broses, byddwn yn sefydlu Bwrdd Cyflawni i oruchwylio hynt y cynllun cyflawni. Bydd y bwrdd yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol sy'n gyfrifol am gyflawni'r targedau a'r camau gweithredu yn y cynllun.