Skip to content

Rhoi organau

1af Rhagfyr 2015. Dyma pryd y bydd Cymru'n newid y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau.

Rydym yn ymrwymedig i gynyddu cyfraddau rhoi organau.

Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru)

Cafodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2013.  Bydd y ddeddf hon yn dod i rym yn llawn ar 1 Rhagfyr 2015. Tan hynny, bydd y system gyfredol o optio i mewn dal yn ddilys.

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno system feddal o optio allan o roi cydsyniad i roi organau a meinweoedd yng Nghymru o 2015.

Nod y Ddeddf yw cynyddu nifer yr organau a meinweoedd sydd ar gael i’w trawsblannu. Bydd pobl Cymru yn elwa o hyn gan y bydd yn lleihau nifer y bobl sy’n marw wrth ddisgwyl am organ addas ac yn gwella ansawdd bywyd pobl eraill.

Mae’r Bil a manylion am y broses ddeddfwriaethol i’w cael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhoi Organau Cymru

Mae Rhoi Organau Cymru (dolen allanol) yn rhannu straeon teuluoedd sydd wedi rhoi a derbyn organau, a gwybodaeth am y newidiadau i’r gyfraith.

Nid oes angen ichi wneud unrhyw benderfyniadau eto. Mae ymgyrch gyhoeddusrwydd ddwy flynedd wedi dechrau i sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth ynglŷn â’r hyn y bydd y newidiadau yn ei olygu, a’r dewisiadau sydd ar gael. Am y tro, rydyn ni’n annog pawb i wneud yn siŵr bod pobl sy'n agos atyn nhw yn gwybod beth yw eu dymuniad o ran rhoi organau.

Gallwch weld ein hysbyseb deledu newydd a’r ffilm o’r tu ôl i’r llenni (dolen allanol) ar Rhoi Organau Cymru