Skip to content

Rhagori cynllun sicrhau ansawdd ar gyfer y GIG yng Nghymru 2012 – 2016

Dolenni perthnasol

Mae rhyw 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau’r GIG.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd ein trefniadau sicrhau a gwella ansawdd newydd yn gweithio.

Mae’n manylu ynglŷn â’n huchelgeisiau ar gyfer sicrhau rhagoriaeth yng ngofal iechyd Cymru erbyn 2016.

Ein nod yw darparu gwasanaethau:

  • diogel;
  • effeithiol;
  • hygyrch;
  • fforddiadwy; a
  • cynaliadwy  - gan leihau niwed, amrywiadau a gwastraff.

Mae’r cynllun yn pwysleisio’r angen am welliant a sicrwydd. Mae llywodraethu da yn hanfodol i sicrhau bod safonau gofal uchel yn cael eu cynnal.  

Templed datganiad ansawdd blynyddol

Cyhoeddwyd y datganiad hwn ym mis Ionawr 2013 er mwyn sicrhau bod Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG yn adrodd ar gynnydd mewn modd agored a thryloyw.

Gofal diogel, gofal tosturiol – fframwaith llywodraethu cenedlaethol

Hyn sy’n pennu rôl, cyfrifoldebau a disgwyliadau i alluogi gofal o ansawdd da. 

Mae’r dogfennau hyn ar gael ar wefan e-Lawlyfr Lywodraethu GIG Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Fframwaith i gadarnhau profiad defnyddwyr gwasanaethau

Ceir gwybodaeth am hwn ar wefan e-Lawlyfr Llywodraethu GIG Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)