Skip to content

Canllawiau Gwasanaethau Cymdeithasol

Canllawiau polisi ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad o Wasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru

25/09/14
Mae’r diweddariad hwn yn darparu crynodeb o’r gwaith a wneir sy’n berthnasol i’r rhai sy’n gweithio o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, ac i’r rheini sy’n defnyddio’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.
 
Meddwl am Gartref Gofal?

Meddwl am gartref gofal?

25/09/14
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu

25/09/14
Sy'n nodi'r heriau cymdeithasol sy'n wynebu gwasanaethau yn ystod y degawd nesaf ac yn rhestru ein blaenoriaethau ar gyfer gweithredu.
 

Trefniadau asesu, cynllunio ac adolygu integredig ar gyfer pobl hŷn

11/08/14
Canllawiau i weithwyr proffesiynol ar gefnogi iechyd, gofal a lles pobl hŷn.
 

Cyngor Gofal Cymru

08/07/14
Mae’r corff hwn a noddir gan Lywodraeth Cymru yn gyfrifol am reoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 

Cynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014 – Araith y Dirprwy Weinidog

07/07/14
Siaradodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, am y broses o roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ar waith.
 

Canllaw ar Godi Tai am Lety Preswyl (CRAG) Mis Ebrill 2014

16/05/14
Mae’r terfyn cyfalaf unigol, sy’n rhan o’r asesiad ariannol ar gyfer y sawl sydd eisiau derbyn llety preswyl, wedi’I godi I £24,000 o Ebrill 4 2014 ymlaen.
 

Canllawiau a rheoliadau Deddf Plant 1989 Cyfrol 1: Gorchmynion llys

08/05/14
Amlinelliad o’r trefniadau y mae’n rhaid i awdurdodau lleol a’u partneriaid eu dilyn wrth ystyried achosion gofal plant a pharatoi ar eu cyfer.
 

Bwriad Polisi – Rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth arall o dan y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

30/01/14
Mae’r ddogfen hon yn esbonio polisi Llywodraeth Cymru yn y meysydd lle gwneir prif reoliadau o dan y Bil.
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Taflenni ffeithiau

07/11/13
Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn creu trefniadau newydd ar gyfer pobl yng Nghymru sydd ag anghenion gofal a chymorth.
 

Panel Cenedlaethol Dinasyddion Cymru ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol

12/09/13
Rydym yn edrych am bobl o bob oedran i ddarparu llais annibynnol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion am gyfnod o ddwy flynedd.
 

Maeth mewn lleoliadau cymunedol

22/07/13
Llwybr a phecyn adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector, staff cartrefi gofal, perthnasau a gofalwyr mawrth.
 

Trin achosion trawsffiniol achosion amddiffyn plant: Canllaw ‘camau allweddol’ i awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru

29/11/12
Cyngor i helpu Awdurdodau sydd yn delio ag achosion trawsffiniol amddiffyn plant o dan Confensiwn yr Hag 1996.
 

Canllaw ar Godi Tai am Lety Preswyl (CRAG) Mis Ebrill 2012

10/07/12
Mae’r terfyn cyfalaf unigol, sy’n rhan o’r asesiad ariannol ar gyfer y sawl sydd eisiau derbyn llety preswyl, wedi’I godi I £23,250 o Ebrill 9 2012 ymlaen.
 

Mesur Strategaethau ar Gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010

23/01/12
O 1 Ionawr 2012 bydd y Mesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010 yn dod i rym.
 

Canllawiau ar daliadau uniongyrchol

08/11/11
Manylion taliadau a wneir gan awdurdodau lleol i unigolion ar gyfer anghenion gofal cymunedol.
 

Gynllun grant ar gyfer fudiadau gwirfoddol yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal iechyd yng Nghymru

31/08/11
Mae Cynllun Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd (CFOG) newydd ar gyfer 2012-2014 wedi’i gyhoeddi.
 

Canllaw ar Godi Tai am Lety Preswyl (CRAG) Mis Ebrill 2011

03/08/11
Mae’r terfyn cyfalaf unigol, sy’n rhan o’r asesiad ariannol ar gyfer y sawl sydd eisiau derbyn llety preswyl, wedi’I godi I £22,500 o Ebrill 11 2011 ymlaen.
 

Taliadau ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol dibreswyl

15/06/11
Arweiniad newydd ar gyfer awdurdodau lleol.
 

Cyfarwyddyd Ymarfer ar ddatblygu strategaeth gomisiynu ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu.

24/03/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gomisiynu gwasanaethau ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu.
 

Datganiad ar bolisi ac arfer ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu

26/01/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cydnabod yr angen parhaus i geisio gwella bywydau pobl ag anabledd dysgu.
 

Y restr gyfeirio hunanasesu ar gyfer monitro gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol

26/01/11
Adnodd yw'r restr gyfeirio a ddefnyddir i weld pa gamau sydd yn eu lle ac sy'n gweithio'n dda i bobl sydd ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol mewn ardaloedd lleol.
 

Strategaeth anableddau dysgu: adran 7

26/01/11
Mae'r cyfarwyddyd sydd ynghlwm yn egluro'r egwyddorion gwasanaeth a'r ymatebion gwasanaeth y dylai awdurdodau eu mabwysiadu ar gyfer oedolion a phobl hŷn ag anableddau dysgu.
 

Canllawiau ar gyfer datblygu ac integreiddio gwasanaethau offer cymunedol yng Nhymru

18/01/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi rhoi cymorth i helpu partneriaethau lleol i lwyddo gyda'r prosiect hwn.
 

Defnydd awdurdodau lleol a sefydliadau iechyd o daliadau uniongyrchol

12/01/11
Ym mis Ionawr 2006, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru’r datganiad sydd ynghlwm ar ddefnyddio taliadau uniongyrchol.
 

Preswyliaeth Gyffredin: y Trefniadau Rhwng yr Ysgrifennydd Gwaladol a Gweinidogion Cymru

11/05/10
Mae'r ddogfen hon yn rhoi eglurhad ar ddatrys anghydfod dros statws preswylio unigolyn sy’n berthnasol i un neu fwy o awdurdodau yn Lloegr ac un neu fwy o awdurdodau yng Nghymru. Dyma’r achosion lle na ellir datrys yr anghydfod yn lleol.
 

Arweiniad ar Godi Tâl am Lety Preswyl (CRAG) Ebrill 2010

29/04/10
O Ebrill 12fed 2010ymlaen diddymiry terfyn cyfalaf is a fu’n rhan o’r aesiad ariannol ar gyfer llety prewyl.
 

Canllawiau Statudol ar Swyddogaeth ac Atebolrwydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

17/06/09
Yn dilyn yr ymgynghoriad wnaeth cymryd lle rhwng Tachwedd 2008 a Mawrth 2009, mae'r Canllawiau Statudol terfynol ar Swyddogaeth ac Atebolrwydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol nawr wedi ei gyhoeddi.
 

Pryderon Cynyddol ynghylch Cartrefi Gofal sy’n Darparu Gwasanaethau ar gyfer Oedolion, a Chau’r Cartrefi hynny.

21/05/09
Canllawiau statudol ar reoli pryderon cynyddol ynghylch cartrefi gofal sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer oedolion, a chau’r cartrefi hynny, gan gynnwys y rheiny sy’n darparu gofal nyrsio.
 

Cynllun ar gyfer Ffliw Pandemig mewn Gwasanaethau Cymdeithasol

02/05/09
Fframwaith ar gyfer Awdurdodau Lleol a Darparwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Canllawiau ar gyfer datblygu ac integreiddio gwasanaethau offer cymunedol yng Nhymru

16/02/09
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi rhoi cymorth i helpu partneriaethau lleol i lwyddo gyda'r prosiect hwn.
 

Symud Ymlaen: Gwasanaethau i Bobl Fyddar a Dall, Cyfarwyddyd Ymarfer

11/12/08
Mae'r cyfarwyddyd ymarfer hwn wedi'i ddiwygio yn sgil yr ymgynhoriad 12 wythnos a gynhaliwyd yn gynharach eleni.
 

NAFWC11/07 – Polisïau codi tâl tecach ar gyfer gofal yn y cartref a Gwasanaethau Cymdeithasol eraill dibreswyl – Arweiniad diwygiedig i Awdurdodau Lleol

04/04/07
Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu cyngor i awdurdodau lleol ar newidiadau i’r arweiniad a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2002.
 

Grantiau i'r Holl Gyrff Gwirfoddol yng Nghymru sy'n Gweithredu yn y Sectorau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

20/07/06
Y Cynlluniau: Mae'r cynlluniau grantiau hyn yn gweithredu yn unol â Deddf y Gwasanaeth Iechyd 1968 ac Adran 28(b) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 1977. Diben y grant yw cynorthwyo'r holl gyrff gwirfoddol yng Nghymru sy'n gweithredu yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'u gweit ...
 

Plant a Phobl Ifanc: Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2005

11/04/06
Cwyno i awdurdodau lleol
 

Canllawiau i gynorthwyo Awdurdodau a Byrddau Iechyd Lleol i ddatblygu Strategaethau Teleofal Lleol

01/10/05
Hydref 2005
 

Grantiau i'r Holl Gyrff Gwirfoddol yng Nghymru sy'n Gweithredu yn y Sectorau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

01/10/04
Y Cynlluniau: Mae'r cynlluniau grantiau hyn yn gweithredu yn unol â Deddf y Gwasanaeth Iechyd 1968 ac Adran 28(b) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 1977. Diben y grant yw cynorthwyo'r holl gyrff gwirfoddol yng Nghymru sy'n gweithredu yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'u gweith ...
 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref yng Nghymru

01/03/04
Mae’r ddogfen hon yn pennu’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer asiantaethau gofal cartref. Dyma’r meini prawf y bydd Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru “ASGC”) yn eu defnyddio i benderfynu a yw’r asiantaeth yn rhoi gofal personol yn ôl y safonau gofynnol. Diben y safonau gofynnol hyn yw sicrhau a ...
 

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol Ar Gyfer Cartrefi Gofal I Bobl Hyn

01/03/04
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hyˆ n a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru o dan adran 23 o Ddeddf Safonau Gofal 2000 (DSG). Bydd y safonau hyn yn cael eu defnyddio gan Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru’r Cynulliad (ASGC) wrth benderfynu ...
 

Testun WOC 41/93: Preswyliaeth Gyffredin - Gwasanaethau Cymdeithasol Personol

25/06/03
Yn helpu awdurdodau i nodi bod unigolyn yn breswylydd cyffredin yn eu hardaloedd a hynny at ddibenion eu cyfrifoldeb dros ddarparu gwasanaethau cymdeithasol personol a (phan fydd angen) llety preswyl o dan Ddeddf Cymorth Gwladol 1948.