Skip to content

Gwasanaethau cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Crynodeb o’r gwaith a wneir mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol.
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
Llaw

Mae 150,000 o bobl yn defnyddio gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru ac mae galw yn tyfu wrth i gymdeithas newid.

Mae gofal a chefnogaeth yn cael ei gyflwyno i bobl Cymru drwy bartneriaeth o awdurdodau lleol a’r sector annhebygol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol, ac maent yn gwneud hynny efo ein canllawiau a chyllid.

Rydym yn gyfrifol am osod polisi - ac am sicrhau bod gwasanaethau’n cael ei rheoleiddio a’u harolygu.

Mae’r sector gwasanaethau cymdeithasol ar hyn o bryd yn gweld trawsnewid sylweddol, a nodir yn ein dogfen bolisi 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu'.

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru

Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy wedi’i chyhoeddi ym mis Chwefror 2011. Mae’r ddogfen yn gosod allan gweledigaeth newydd yn seiliedig ar ddarparu cefnogaeth well yn arwain at y canlyniad gorau i bobl.

Rydym yn ail-gadarnhau ein dull yn y Rhaglen Lywodraethu.

“Fe ddarperir gwasanaethau cymdeithasol gwell drwy sicrhau bod gan ddinasyddion lais llawer cryfach a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Byddwn yn symleiddio’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu; a thrwy gydweithio byddwn yn canolbwyntio ar wella lles ein holl ddinasyddion. Byddwn yn arwain dull o weithio ar y cyd gyda’n partneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i wireddu’r weledigaeth drawsnewidiol a amlinellir yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy”.