Skip to content

Gwasanaethau cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Crynodeb o’r gwaith a wneir mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol.
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
Llaw

Darperir gofal a chymorth gan gweithio ac yn cefnogi awdurdodau lleol a'r sector annibynnol.

Mae ein cyfrifoldeb mewn polisi deddfu ac i sicrhau gwasanaethau a reoleiddir a arolygwyd. Rydym hefyd yn darparu arweiniad a chyllid i awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae gwasanaethau cymdeithasol yn destun trawsnewidiad mawr. Gellir cael y manylion o fewn 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu'.

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru

Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy wedi’i chyhoeddi ym mis Chwefror 2011. Mae’r ddogfen yn gosod allan gweledigaeth newydd yn seiliedig ar ddarparu cefnogaeth well yn arwain at y canlyniad gorau i bobl.

Rydym yn ail-gadarnhau ein dull yn y Rhaglen Lywodraethu.

“Fe ddarperir gwasanaethau cymdeithasol gwell drwy sicrhau bod gan ddinasyddion lais llawer cryfach a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Byddwn yn symleiddio’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu; a thrwy gydweithio byddwn yn canolbwyntio ar wella lles ein holl ddinasyddion. Byddwn yn arwain dull o weithio ar y cyd gyda’n partneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i wireddu’r weledigaeth drawsnewidiol a amlinellir yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy”.