Skip to content

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Dolenni perthnasol

Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant, wedi cyflwyno deddfwriaeth bwysig a fydd yn trawsnewid y ffordd y mae pobl Cymru yn derbyn gofal a chymorth.
Egluro’r hyn yr ydym am i’r Bil ei gynnwys, ac mae’n gwahodd eich sylwadau ar y cynigion hyn.
Dwylo

Cyflwynwyd fersiwn ddrafft o Fil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 23 Ionawr 2013 ar gyfer ei ystyried a’i graffu.

Os bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei phasio, bydd yn darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, ac yn trawsnewid y modd y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu yng Nghymru.

Pam bod angen y Bil?

Fe wnaeth y Papur Gwyn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu dynnu sylw at nifer o heriau sy’n wynebu’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ymysg y rhain mae newidiadau demograffig, mwy o ddisgwyliadau gan y rhai sy’n cael gofal a chymorth, yn ogystal â gwirioneddau economaidd anodd parhaus.

Nod y Bil yw ymdrin â’r materion hyn ac wrth wneud hynny bydd yn rhoi mwy o ryddid i bobl benderfynu pa wasanaethau y maent eu hangen, gan gynnig gwasanaethau cyson o ansawdd uchel ar draws y wlad.

Beth fydd y Bil yn ei wneud?

Bydd yn trawsnewid y modd y caiff y gwasanaethau cymdeithasol eu darparu, yn bennaf drwy hybu annibyniaeth pobl er mwyn rhoi mwy o lais a rheolaeth iddynt.

Bydd integreiddio a symleiddio’r gyfraith ar gyfer pobl hefyd yn rhoi mwy o gysondeb ac eglurder i’r:

  • bobl hynny sy’n defnyddio’r gwasanaethau cymdeithasol
  • eu gofalwyr
  • staff yr awdurdodau lleol a’r cyrff sy’n bartneriaid
  • y llysoedd a’r farnwriaeth.

Bydd y Bil yn hybu cydraddoldeb ac yn gwella ansawdd gwasanaethau a’r wybodaeth a gynigir i bobl, yn ogystal â sicrhau bod yna gymhellion priodol i gomisiynwyr sicrhau bod yna bwyslais ar y cyd ar atal ac ymyrryd yn gynnar.

Cewch ragor o fanylion am y Bil a manylion y prosesau cyfreithiol ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.