Skip to content

Rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Yn nodi ein cynigion i newid rheoleiddio ac arolygu gofal a chymorth yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau cyflwyno deddfwriaeth newydd ar reoleiddio ac arolygu i roi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl ar eu gofal.

Y Ddeddf Safonau Gofal (dolen allanol) yw’r prif ddarn o ddeddfwriaeth gyfredol yn ymwneud â rheoleiddio gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Ers ei chyflwyno yn 2000, mae gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu rheoleiddio’n effeithiol dros ben. Mae Cyngor Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) wedi creu gweithlu mwy proffesiynol a sylfaen glir o safonau.

Mae’r Ddeddf Safonau Gofal yn cynnig set o safonau gofynnol ar gyfer darparwyr gofal i sicrhau bod pobl sy’n derbyn gofal a chymorth yn cael eu cadw’n ddiogel ac yn cael eu gwarchod.  Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) sy’n rheoleiddio lleoliadau gofal cymdeithasol ac yn asesu a yw gwasanaethau o’r ansawdd y mae gan bobl Cymru yr hawl i’w ddisgwyl.

Rydym eisiau cyflwyno deddfwriaeth newydd a fydd yn mesur disgwyliadau pobl a’r canlyniadau y maent yn eu cael, yn hytrach na dim ond safonau.

Mae ein Papur Gwyn, Dyfodol Rheoleiddio ac Arolygu Gofal a Chymorth yng Nghymru,  yn cyflwyno cynigion ynghylch sut byddwn yn gwneud hyn.  
Daeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y Papur Gwyn i ben ar 6 Ionawr 2014. Mae adroddiad ar yr ymatebion  i’r ymgynghoriad bellach ar gael.

Mae Bil yn cael ei ddrafftio a bydd yn cael ei gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gynnar yn 2015.