Skip to content

Reoleiddio ac arolygu

Dolenni perthnasol

Yn nodi ein cynigion i newid rheoleiddio ac arolygu gofal a chymorth yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ochr yn ochr â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), byddai deddfwriaeth newydd ar reoleiddio ac arolygu yn helpu i wireddu’r polisi a nodir yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Fframwaith Gweithredu.

Pam bod angen deddfwriaeth newydd?

Ers i’r Ddeddf Safonau Gofal ddod i rym yn 2000, mae rheoleiddio gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru wedi bod yn effeithiol iawn. Mae Cyngor Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) wedi darparu gweithlu mwy proffesiynol a sylfaen clir o safonau.

Rydyn ni’n barod i gymryd y cam nesaf i sicrhau gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy a gofal a chymorth gwell i bobl Cymru.

Beth fyddai Bil rheoleiddio ac arolygu yn ei wneud?

Mae ein Papur Gwyn – Dyfodol Rheoleiddio ac Arolygu Gofal a Chymorth yng Nghymru - yn cyflwyno cynigion a fyddai’n rhoi llais cryfach i bobl a mwy o reolaeth dros eu gofal. Mae’n cynnig symud tuag at fesur y disgwyliadau a’r canlyniadau i’r dinesydd yn hytrach na’r safonau’n unig.

Daeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y Papur Gwyn i ben ar 6 Ionawr 2014. Mae adroddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad bellach ar gael.

Mae Bil wrthi’n cael ei ddrafftio a bydd yn cael ei gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddechrau 2015.

Deddf Safonau Gofal 2000

Y Dededdf Safonau Gofal yw'r prif ddarn o ddeddfwriaeth gyfredol sy'n llywodraethu rheoleiddio gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’n darparu cyfres o safonau gofynnol i ddarparwyr gofal i sicrhau bod pobl sy’n derbyn gofal a chymorth yn cael eu gwarchod a’u cadw’n ddiogel.

Mae AGGCC yn rheoleiddio amrywiaeth o leoliadau ac ati, gan gynnwys cartrefi gofal, asiantaethau gofal cartref a darparwyr gofal dydd yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Rôl AGGCC yw asesu a yw’r gwasanaethau hyn yn cynnig y safon y mae gan bobl Cymru yr hawl i’w disgwyl. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (dolen allanol)