Skip to content

Papur Gwyn ar Reoleiddio ac Arolygu

Dolenni perthnasol

Yn nodi ein cynigion i newid rheoleiddio ac arolygu gofal a chymorth yng Nghymru.
Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi ei chynlluniau i gryfhau rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r papur yn nodi nifer o gynigion a fydd yn cyfrannu at ein rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio gofal a chymorth yng Nghymru.

Ochr yn ochr â Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), byddai deddfwriaeth newydd ar reoleiddio ac arolygu yn helpu i wireddu’r polisi a nodir yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Fframwaith Gweithredu

 

Pam cyhoeddi’r Papur Gwyn hwn?

 

Ers i’r Ddeddf Safonau Gofal ddod i rym yn 2000, mae rheoleiddio gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru wedi bod yn effeithiol iawn. Mae Cyngor Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) wedi darparu gweithlu mwy proffesiynol a sylfaen clir o safonau.

Rydyn ni’n barod i gymryd y cam nesaf i sicrhau gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy a gofal a chymorth gwell i bobl Cymru. Y Papur Gwyn yw’r cam cyntaf yn ein bwriad i gyflwyno’r Bil newydd hwn.

 

Beth fydd y Papur Gwyn hwn yn ei wneud?

 

Mae’r papur yn cyflwyno cynigion a fyddai’n rhoi llais cryfach i bobl a mwy o reolaeth dros eu gofal. Mae’n cynnig symud tuag at fesur y disgwyliadau a’r canlyniadau i’r dinesydd yn hytrach na’r safonau’n unig.

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar y Papur Gwyn rhwng 30 Medi 2013 a 6 Ionawr 2014.

 

Deddf Safonau Gofal 2000 

 

Y Dededdf Safonau Gofal yw'r prif ddarn o ddeddfwriaeth gyfredol sy'n llywodraethu rheoleiddio gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 

Mae’n darparu cyfres o safonau gofynnol i ddarparwyr gofal i sicrhau bod pobl sy’n derbyn gofal a chymorth yn cael eu gwarchod a’u cadw’n ddiogel.

 

Mae AGGCC yn rheoleiddio amrywiaeth o leoliadau ac ati, gan gynnwys cartrefi gofal, asiantaethau gofal cartref a darparwyr gofal dydd yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

Rôl AGGCC yw asesu a yw’r gwasanaethau hyn yn cynnig y safon y mae gan bobl Cymru yr hawl i’w disgwyl. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (dolen allanol)