Skip to content

Cwynion

Dolenni perthnasol

Mae unigolion yn cael eu penodi i wasanaethu fel aelodau panel annibynnol gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdaethasol.
Arweiniad i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ar ymdrin â chwynion yn eu herbyn.
Canllawiau cyflym i weithdrefnau cwyno gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer plant a phobl infanc.
Canllawiau cyflym i weithdrefnau cwyno ar gyfer oedolion sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol.

Daeth trefniadau newydd ar gyfer ymdrin â chwynion am wasanaethau cymdeithasol i rym ar 1 Ebrill 2006.

Mae'r trefniadau wedi eu seilio ar ddwy egwyddor allweddol:

  • Mae gan bawb sy'n gwneud cwyn am wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yr hawl i gael gwarndawiad teg. Rhaid diogelu a hyrwyddo eu buddiannau, rhaid gwrando ar eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau a rhaid datrys eu pryderon yn sydyn ac yn effeithiol.
  • Gall cwynion dynnu sylw at y mannau hynny lle mae angen gwella gwasanaethau. Felly, bydd awdurdodau lleol da eisiau dysgu o'r pryderon hyn er mwyn gwella'r gwasanaethau ar gyfer pawb sy'n eu defnyddio.

Mae'r trefniadau newydd yn berthnasol i unrhyw wasanaeth cymdeithasol y mae cyngor yn ei ddarparu - ac unrhyw wasanaeth y mae cyngor yn talu amdano. Mae tri cham i'r broses:

Cam 1 – datrys yn lleol

Mae'r achwynydd yn mynegi'r pryder gyda'r sawl sy'n rhedeg y gwasanaeth yn lleol. Rhaid i'r person hwnnw ddatrys y broblem o fewn 10 diwrnod gwaith. Gall yr achwynydd - ond nid y cyngor - estyn y cyfnod hwn o 10 diwrnod arall.

Cam 2 – ystyried yn ffurfiol

Mae gan yr achwynydd yr hawl i ofyn i'r awdurdod ystyried y gŵyn yn ffurfiol ar unrhyw adeg. Fel arfer, bydd hyn ar ffurf ymchwiliad gan rywun nad yw'n ymwneud â'r gwasanaeth lleol - ond gallai fod ar ryw ffurf arall, er enghraifft proses gyfryngu. Rhaid llunio adroddiad gyda chanfyddiadau, casgliadau ac argymhellion. Rhaid i'r awdurdod ymateb i'r achwynydd o fewn 25 diwrnod gwaith i'r cais i symud ymlaen i'r cam hwn. Dim ond lle y mae'r rheoliadau yn caniatáu hynny y gellir ymestyn y cyfnod hwn.

Cam 3 – y panel annibynnol

Os nad yw'r mater wedi ei ddatrys, mae gan yr achwynydd hawl i ofyn i'r gŵyn gael ei hystyried gan banel mewn gwrandawiad. Mae ganddynt yr un hawl os nad yw'r cyngor wedi ymateb ar ôl tri mis. Rhaid i aelodau'r panel a'r trefniadau gweinyddol ar ei gyfer fod yn gwbl annibynnol ar y cyngor. Rhaid i'r panel gwrdd o fewn 20 diwrnod gwaith a darparu ei adroddiad o fewn 5 niwrnod gwaith. Rhaid i'r cyngor ymateb o fewn 15 diwrnod gwaith.

Hefyd, gall yr achwynwyr anfon eu cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Fodd bynnag, ac eithrio mewn amgylchiadau neilltuol, ni fydd yr Ombwdsmon fel rheol yn ystyried cwyn ynglŷn â’r Gwasanaethau Cymdeithasol nes bydd yr achwynydd wedi cwblhau Cam 1 a Cham 2. Os yw’r achwynydd yn dal yn anfodlon ar ôl Cam 2, bydd yr Ombwdsmon yn fodlon ystyried y gŵyn. Felly, mae gan yr achwynwyr yr hawl i gysylltu â’r Ombwdsmon os nad ydynt yn fodlon â’r modd y mae eu cwyn yn cael ei thrin.

Ar ôl cwblhau Cam 2 o’r weithdrefn statudol, mae gan achwynwyr y dewis o fynd â’u cwyn i Gam 3: y Panel Annibynnol (ac mae ganddynt yr hawl i gysylltu â’r Ombwdsmon ar ôl hynny) neu fynd â’u cwyn yn uniongyrchol at yr Ombwdsmon.

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn am unrhyw wasanaeth cymdeithasol, dylech siarad â'r person sy'n rhedeg y gwasanaeth. Fel arall, gallwch gysylltu â swyddog cwynion gwasanaethau cymdeithasol y cyngor sy'n darparu neu'n prynu'r gwasanaeth ar eich rhan.

Aelodau o Banel Cam 3

Penodir aelodau’r Panel gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, a hynny yn unol ag egwyddorion Nolan. Maent yn annibynnol ar yr awdurdod lleol. Mae Cod Ymddygiad yn rheoli eu hymddygiad.

Mynegi Pryder neu Wneud Cwyn am Aelod o’r Panel

Caiff cwynion am ymddygiad panel neu aelodau o banel eu trin yn unol â pholisi cwynion Llywodraeth Cymru.

Mae polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cwynion gan gwsmeriaid yn dweud beth i’w wneud os ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth â ddarperir gan Lywodraeth Cymru, a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn.

Rydym wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gwynion ynglŷn â phanelau cam 3 a’u haelodau.