Skip to content

Oedolion ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Dolenni perthnasol

Mae’r Canllawiau sy’n dilyn yn cael eu rhyddhau dan Adran 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970. Mae’n ymateb i bryderon y tynnwyd sylw atynt mewn ymarfer ymgynghori ar y cyd rhwng CynuIliad Cenedlaethol Cymru a’r Adran Iechyd ar ddallineb-byddardod.

Ffordd Llywodraeth Cymru o weithredu o safbwynt anableddau corfforol a synhwyraidd oedolion yw drwy ddatblygu polisïau fframwaith cenedlaethol.

Nod y polisïau yma yw sicrhau bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu ar gyfer pobl anabl yn hyblyg, yn deg ac yn ddi-dor, a’u bod ar gael pryd mae eu heisiau nhw.  Mae’n bwysig hefyd eu bod yn cwrdd ag anghenion pobl anabl, yn gwella ansawdd eu byw ac yn eu helpu i fyw’n annibynnol yn y gymuned. 

Un o’r ffyrdd allweddol o sicrhau hyn yw drwy weithredu canllawiau Mynediad Teg i Ofal a’r Broses Asesu Unedig mewn modd effeithiol sy’n rhoi’r lle canolog yn y broses asesu i’r unigolyn ac i sicrhau eu hannibyniaeth. Yna bydd y Cynllun Taliadau Uniongyrchol yn galluogi unigolion i wneud eu penderfyniadau hwy eu hunain ynglŷn â sut a phryd y gweithredir y trefniadau gofal er mwyn cwrdd â’u hanghenion asesedig.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cyflwynwyd nifer o fentrau eraill gan Lywodraeth Cymru er mwyn symud ymlaen y modd y byddan nhw’n gweithredu:

  • Rhoddwyd cyfarwyddyd i awdurdodau lleol yn 2001 ynglŷn â sut i adnabod, asesu a chynnig gwasanaethau i’r tua 40 person ymhob 100,000 o’r boblogaeth sy’n fyddar ac yn ddall; a chafodd canllawiau ar ymdrin â phobl fyddar a dall,  "Moving Forward: Services to Deafblind People", eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2008.
  • Gan ddefnyddio’r grymoedd yn Neddf Safonau Gofal 2000, cyflwynwyd systemau rheoleiddio a Safonau Gofynnol Cenedlaethol mewn nifer o feysydd gwasanaeth, er enghraifft cartrefi gofal a gofal cartref.

Cydnabuwyd eisoes gan Lywodraeth Cymru bwysigrwydd sicrhau bod cymorth priodol ar gael hefyd ar gyfer aelodau o’r teulu ac eraill sy’n rhoi cymorth i bobl ag anableddau corfforol a synhwyraidd. Mae Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yn amlinellu’r ffordd o fynd ati i gwrdd ag anghenion yr aelodau hynny o’r teulu ac eraill y mae rôl gofalu ganddynt.