Skip to content

Y Gronfa Buddsoddi i Arbed

Dolenni perthnasol

Mae menter i helpu i leihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio mewn ysbytai yng Nghwm Taf ymysg y prosiectau a fydd yn cael dros £17.8m o Gronfa Buddsoddi i Arbed.

Cyllid tymor byr i helpu sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus i drawsnewid y ffordd y maent yn gweithio.

Mae’r gronfa yn helpu i gyflwyno ffyrdd newydd neu lwyddiannus o weithio fel bod gwasanaethau cyhoeddus yn dod yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Mae £40 miliwn ar gael i’w fuddsoddi mewn prosiectau newydd yn ystod y flwyddyn ariannol hon a’r flwyddyn ariannol nesaf. Bydd y Gronfa yn targedu blaenoriaethau strategol sydd:

  • yn sicrhau arbedion sylweddol sy’n rhyddhau arian parod
  • yn darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion
  • yn cefnogi agweddau allweddol ar agenda effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus ac agenda gwella ehangach Llywodraeth Cymru.

Mae’n rhaid ad-dalu pob buddsoddiad a geir o’r Gronfa yn llawn, yn ddi-log, ac mae hyblygrwydd o ran y cyfnod ad-dalu. Mae hyn yn sicrhau bod y Gronfa’n gynaliadwy a bod arian ar gael ar gyfer prosiectau newydd yn y dyfodol.

Mae dros 87 o brosiectau wedi cael buddsoddiad o’r Gronfa werth £95 miliwn gyda’i gilydd.

Sut i wneud cais

Cyhoeddir manylion cylch ymgeisio 9 ym mis Hydref 2014. Os hoffech wneud cais, trafodwch hyn yn gyntaf gyda’r tîm Buddsoddi i Arbed a all eich helpu i’w brofi yn erbyn meini prawf y Gronfa

Os hoffech drafod cynnig neu os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch ‘r tîm Buddsoddi i Arbed drwy ffonio -
Ffôn: 02920 825110 E-bost: I2Sinvestmentfund@wales.gsi.gov.uk

Manylion y Prosiectau sydd wedi derbyn Cymorth

08/10/13
Manylion y Prosiectau, sy'n cynnwys enwau cyswllt ac astudiaethau achos, sydd wedi derbyn cymorth.
 
Canllawiau a ffurflen gais

Canllawiau a ffurflen gais

14/05/13
Canllawiau gan gynnwys nifer o gwestiynau cyffredin.