Skip to content

Cyhoeddiadau
Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf yn ymwneud â sicrhau gwell gwerth am arian o ran gwasanaethau cyhoeddus (Gwerth Cymru) i'w cael yma.

 

Progress towards improving public procurement

Cynnydd Tuag at Wella Caffael Cyhoeddus

23/01/14
Adolygiad o gyflawniadau Polisi Caffael Cymru yn ystod 2013.
 

Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID)

17/12/13
Mae dull newydd o gaffael cyhoeddus wedi’i ddatblygu gan Gwerth Cymru, ar y cyd â’r sector cyhoeddus yng Nghymru
 

Ceisiadau ar y Cyd

21/10/13
Gall fod yn anodd i fusnesau bach gystadlu am gontractau cyhoeddus mawr yng Nghymru. Mae’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd yn dangos sut y gall busnesau gydweithio i ffurfio consortia er mwyn cynyddu eu capasiti.
 

Gwella caffael cyhoeddus ar gyfer y diwydiant adeiladu

15/08/13
Mae'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi croesawu cyhoeddi adroddiad annibynnol Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr ar wella caffael cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) y diwydiant adeiladu.
 

Nodyn Cyngor Caffael ar Gytundebau Fframwaith

11/10/12
Cyhoeddwyd y Nodyn Cyngor Caffael hwn gan Gwerth Cymru er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer cytundebau fframwaith.
 
Agored i fusnes - Digwyddiadau Caffael Haf 2012

'Ar Agor am Fusnes' - digwyddiadau Llandudno 19 Medi 2012

26/09/12
Gopïau o gyflwyniadau’r prif siaradwyr a hefyd o weithdai’r prynhawn.
 

Adolygiad John McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru

19/09/12
Mae’r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi croesawu cyhoeddi adroddiad llawn a'r argymhellion o adolygiad John McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru.
 
Agored i fusnes - Digwyddiadau Caffael Haf 2012

'Ar Agor am Fusnes' - Digwyddiadau Caerdydd Mehefin 14 2012

13/08/12
Gopïau o gyflwyniadau’r prif siaradwyr a hefyd o weithdai’r prynhawn.
 

Moderneiddio Cyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewropeaidd

21/06/12
Mae Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd wrthi’n adolygu Cyfarwyddebau Caffael yr UE er mwyn eu gwneud yn fwy modern a syml.
 

Adolygiad o'r Gwersi a Ddysgwyd - Caffael Fframwaith Adeiladu

17/02/12
Diben yr adroddiad hwn yw rhannu'r gwersi a ddysgwyd yn sgil y gweithgareddau caffael a gafodd eu cynnal wrth osod dau fframwaith adeiladu.
 
Ychwanegu Gwerth II: Dangos enghreifftiau o arferion da wrth gaffael a chyflenwi

Ychwanegu Gwerth II: Dangos enghreifftiau o arferion da wrth gaffael a chyflenwi

20/07/10
Pwrpas y ddogfen hon yw tynnu sylw at beth o'r gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud gan gyrff cyhoeddus ledled Cymru i wella gwasanaethau cyhoeddus o safbwynt cyflenwi a pherfformiad.
 
Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru

Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru

26/04/10
Mae’r Canllaw hwn yn cynnig cyngor ynghylch yr amryw ddulliau y caiff pobl sy’n caffael eu hannog i’w defnyddio er mwyn sicrhau gwerth ychwanegol trwy gynnwys budd i’r gymuned yn eu gwaith caffael.
 
Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd

Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd

10/03/10
Cafodd diogelwch bwyd hwb yng Nghymru o ganlyniad i lansio canllawiau newydd ar brynu bwyd gan un o is-adrannau Llywodraeth Cymru sef Gwerth Cymru.
 
Agor Drysau

Agor Drysau

07/05/08
Y Siarter ar gyfer Caffael sy’n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig.