Skip to content

Gafael ar Gaffael Llywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Y Siarter ar gyfer Caffael sy’n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig.
Gafael ar Gaffael

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad mawr. Yn nhermau corfforaethol, byddem yn un o’r 100 cwmni ym mynegai FTSE! Mae ein trosiant dros £14 biliwn y flwyddyn ac mae gennym oddeutu 5,000 o gyflogeion sy’n gwasanaethu 3 miliwn o gwsmeriaid.

Ein gweledigaeth yw sicrhau gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi’i seilio ar nodau cyffredin gyda’r gallu i weithio ar draws ffiniau’r sefydliad. Ein cenhadaeth  yw hyrwyddo gwelliannau yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru - gan eu helpu i:

  • ganolbwyntio mwy ar y dinesydd 
  • ymateb yn well i anghenion cymunedau 
  • canolbwyntio mwy ar gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol 
  • bod yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Cangen fewnol o Gwerth Cymru yw ein tîm caffael corfforaethol, a’i nod yw helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau effeithlonrwydd a gwella gwerth am arian wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn llwybr caffael cydnabyddedig i sicrhau bod pawb sy’n cynnal gweithgareddau caffael yn deall ac yn dilyn yr un gweithdrefnau. Mae hynny’n rhan allweddol o’n hymdrechion i sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn cael eu darparu ar gyfer Llywodraeth Cymru mewn modd effeithlon a chost-effeithiol.

Wrth brynu nwyddau a gwasanaethau, rydym:

  • yn dilyn llwybrau sy’n foesegol, yn atebol ac sy’n cydymffurfio ag ymrwymiadau gweithdrefnol, cyfreithiol a rhyngwladol
  • yn sicrhau gwella parhaus o ran gwerth am arian 
  • yn gweithio i symleiddio’r broses geisiadau i’r cyflenwyr a allai fod â diddordeb.

Rydym yn dilyn gweithdrefnau sy’n briodol ar gyfer gwerth y nwyddau a’r gwasanaethau a brynir. O ran contractau gwerth is, byddwn yn edrych i ddechrau am gyflenwyr sydd wedi’u cofrestru ar GwerthwchiGymru.

O dan £5,000 (heb gynnwys TAW)

Nid fydd yr hyn a brynir am lai na £5,000 yn destun cystadleuaeth, a’r unig beth y mae’n rhaid inni ei wneud yw cael dyfynbris oddi wrth un cyflenwr.

£5,001 hyd at £24,999 (heb gynnwys TAW)

Pan fyddwn yn prynu nwyddau a gwasanaethau o fewn yr amrediad prisiau hwn rydym yn cael dyfynbrisiau ysgrifenedig gan o leiaf 3 chyflenwr. Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth gyflenwyr trwy ddefnyddio ein dogfennau gwahodd dyfynbris.


£25,000 hyd at £101,323 (heb gynnwys TAW)

Os ydym yn amcangyfrif bod gwerth yr hyn yr ydym am ei brynu yn uwch na £25,000 ond yn is na £101,323, rydym yn cynnal proses dendro gystadleuol lawn o dan amodau ceisiadau wedi’u selio. Fel arfer rydym yn gwahodd rhwng 5 ac 8 o gyflenwyr i dendro trwy ddefnyddio ein dogfennau gwahodd tendro. Rydym yn ceisio hysbysebu'r holl ofynion hyn ar GwerthwchiGymru.

£101,323 (heb gynnwys TAW)

Mae contractau nwyddau a gwasanaethau dros £156,442, contractau ymchwil a datblygu dros £139,893, a chontractau gwaith dros £3,927,260 i gyd yn dod o dan Reoliadau Caffael Cyhoeddus yr UE.

Pa fath o gyflenwyr ydym yn chwilio amdanynt?

Bydd yn rhaid ichi ddangos, drwy gystadleuaeth, eich bod yn gallu rhoi inni y gwerth gorau am arian.

Nid yw "gwerth am arian" yn golygu “y rhataf” bob tro – rydym yn edrych am atebion a gwasanaethau o ansawdd. Mae gennym hefyd ddiddordeb mewn effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol nwyddau a gwasanaethau, yn y tymor byr ac yn y tymor hir.