Skip to content

Gafael ar Gaffael Llywodraeth Cymru

Gafael ar Gaffael

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad mawr. Yn nhermau corfforaethol, byddem yn un o’r 100 cwmni ym mynegai FTSE! Mae ein trosiant dros £14 biliwn y flwyddyn ac mae gennym oddeutu 5,000 o gyflogeion sy’n gwasanaethu 3 miliwn o gwsmeriaid.

Ein gweledigaeth yw sicrhau gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi’i seilio ar nodau cyffredin gyda’r gallu i weithio ar draws ffiniau’r sefydliad. Ein cenhadaeth  yw hyrwyddo gwelliannau yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru - gan eu helpu i:

  • ganolbwyntio mwy ar y dinesydd 
  • ymateb yn well i anghenion cymunedau 
  • canolbwyntio mwy ar gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol 
  • bod yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Cangen fewnol o Gwerth Cymru yw ein tîm caffael corfforaethol, a’i nod yw helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau effeithlonrwydd a gwella gwerth am arian wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn llwybr caffael cydnabyddedig i sicrhau bod pawb sy’n cynnal gweithgareddau caffael yn deall ac yn dilyn yr un gweithdrefnau. Mae hynny’n rhan allweddol o’n hymdrechion i sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn cael eu darparu ar gyfer Llywodraeth Cymru mewn modd effeithlon a chost-effeithiol.

Wrth brynu nwyddau a gwasanaethau, rydym:

  • yn dilyn llwybrau sy’n foesegol, yn atebol ac sy’n cydymffurfio ag ymrwymiadau gweithdrefnol, cyfreithiol a rhyngwladol
  • yn sicrhau gwella parhaus o ran gwerth am arian 
  • yn gweithio i symleiddio’r broses geisiadau i’r cyflenwyr a allai fod â diddordeb.

Rydym yn dilyn gweithdrefnau sy’n briodol ar gyfer gwerth y nwyddau a’r gwasanaethau a brynir. O ran contractau gwerth is, byddwn yn edrych i ddechrau am gyflenwyr sydd wedi’u cofrestru ar GwerthwchiGymru.

O dan £5,000 (heb gynnwys TAW)

Nid fydd yr hyn a brynir am lai na £5,000 yn destun cystadleuaeth, a’r unig beth y mae’n rhaid inni ei wneud yw cael dyfynbris oddi wrth un cyflenwr.

£5,001 hyd at £24,999 (heb gynnwys TAW)

Pan fyddwn yn prynu nwyddau a gwasanaethau o fewn yr amrediad prisiau hwn rydym yn cael dyfynbrisiau ysgrifenedig gan o leiaf 3 chyflenwr. Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth gyflenwyr trwy ddefnyddio ein dogfennau gwahodd dyfynbris.


£25,000 hyd at £101,323 (heb gynnwys TAW)

Os ydym yn amcangyfrif bod gwerth yr hyn yr ydym am ei brynu yn uwch na £25,000 ond yn is na £101,323, rydym yn cynnal proses dendro gystadleuol lawn o dan amodau ceisiadau wedi’u selio. Fel arfer rydym yn gwahodd rhwng 5 ac 8 o gyflenwyr i dendro trwy ddefnyddio ein dogfennau gwahodd tendro. Rydym yn ceisio hysbysebu'r holl ofynion hyn ar GwerthwchiGymru.

£101,323 (heb gynnwys TAW)

Mae contractau nwyddau a gwasanaethau dros £156,442, contractau ymchwil a datblygu dros £139,893, a chontractau gwaith dros £3,927,260 i gyd yn dod o dan Reoliadau Caffael Cyhoeddus yr UE.

Pa fath o gyflenwyr ydym yn chwilio amdanynt?

Bydd yn rhaid ichi ddangos, drwy gystadleuaeth, eich bod yn gallu rhoi inni y gwerth gorau am arian.

Nid yw "gwerth am arian" yn golygu “y rhataf” bob tro – rydym yn edrych am atebion a gwasanaethau o ansawdd. Mae gennym hefyd ddiddordeb mewn effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol nwyddau a gwasanaethau, yn y tymor byr ac yn y tymor hir.