Skip to content

Rhaglenni Gwaith Cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddwyd adroddiad ar pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.

Sefydlwyd Grŵp Arwain y Gwasanaethau Cyhoeddus i roi arweiniad cenedlaethol ar gyfer diwygio gwasanaethau cyhoeddus a chydweithio, a hefyd i gyflymu’r gwaith o wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Dyma’r 4 rhaglen waith genedlaethol y mae’r Grŵp yn eu harwain:

Rheoli Asedau

Gwneud defnydd mwy effeithiol ac effeithlon o’r ystâd gwasanaeth cyhoeddus, sy’n werth biliynau o bunnoedd.

Caffael

Trawsnewid y ffordd y mae’r gwasanaethau cyhoeddus yn caffael ac yn comisiynu nwyddau a gwasanaethau. Mae hyn yn werth £4.3 biliwn y flwyddyn ar hyn o bryd.   

Datblygu Sefydliadol a Gweithredu Argymhellion Simpson

Gweithredu argymhellion Adolygiad Simpson gan ddatblygu dulliau gweithredu i helpu i wireddu newidiadau a datblygiadau sefydliadol ehangach ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.  

Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau Agored i Niwed

Sicrhau bod arloesedd llwyddiannus ac arferion da yn cael eu mabwysiadu yn y brif ffrwd er mwyn ymestyn eu heffaith a sbarduno arloesi pellach, yn enwedig o ran cydgysylltu gwasanaethau i bobl a grwpiau agored i niwed, yn enwedig y rheini sydd ag anghenion cymhleth. Hefyd, ymchwilio i ddulliau o gael pobl i gyfrannu at y gwaith o lunio a darparu gwasanaethau, a sicrhau bod ymyriadau yn canolbwyntio ar atal yn ogystal ag ar wella.