Skip to content

Cyhoeddiadau

Gallwch weld y cyhoeddiadau diweddaraf ynghylch gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar y dudalen yma.

 

Ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod y broses pennu cyllideb

07/10/14
Enghreifftiau o arferion da gan Awdurdodau Lleo.l
 

Cod Ymarfer a Argymhellir ar Gyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

18/08/14
Mae’r Cod yn rhoi canllawiau ar gynnwys, arddull, lledaeniad a chost cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
 

Cod ymarfer ar gyfer gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus

24/06/14
Mae cod ymarfer newydd ar faterion gweithlu, y cyfeirir ato fel ‘Y Cod Dwy Haen’ wedi’i gyhoeddi. Mae’r Cod newydd yn ymwneud â thrin staff yn deg wrth eu trosglwyddo, ac â’r modd y caiff staff sy’n gweithio ochr yn ochr â’r staff a drosglwyddwyd eu trin.
 
Polisi Cwynion Gwasanaethau Cyhoeddus

Polisi Cwynion Gwasanaethau Cyhoeddus

12/06/14
Dyma’r Canllawiau a’r Polisi Cwynion enghreifftiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 

Cymharu’r Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol 2014

04/06/14
Dyma’r trydydd crynodeb blynyddol sy’n darparu ystadegau cryno allweddol ar gyfer y chwe ardal gydweithredol yng Nghymru.
 

Cyswllt Cynghorwyr

26/03/14
Croeso i pedwerydd rifyn y Cyswllt Cynghorwyr.
 
Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

29/01/14
Adroddiad sy'n edrych ar berfformiad gwasanaethau Awdurdod Lleol allweddol yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

14/08/13
Croeso i drydydd rifyn y Cyswllt Cynghorwyr.
 
Mapio Trefn Rheoliadau yng Nghymru

Mapio Trefn Rheoliadau yng Nghymru

13/08/13
Mae’r adroddiad hwn yn egluro trefn rheoliadau yng Nghymru.
 
Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2013

Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2013

20/03/13
Adroddiad yn rhoi eglurhad ar y ffyrdd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gydweithredu yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

07/02/13
Croeso i ail rifyn y Cynghorwyr Cyswllt.
 

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol  2011-12

09/01/13
Adroddiad yn nodi gwybodaeth am berfformiad pob un o’r gwasanaethau allweddol y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am eu cyflenwi yng Nghymru.
 
Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2010-11

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2010-11

19/07/12
Adroddiad yn nodi gwybodaeth am berfformiad pob un o’r gwasanaethau allweddol y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am eu cyflenwi yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

29/06/12
Croeso i’r rhifyn cyntaf o Cyswllt Cynghorwyr.
 
Cydamcanu – Cydymdrechu

Cydamcanu – Cydymdrechu

19/06/12
Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.
 
Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru - Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru - Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

24/05/12
Mae’r Fframwaith Strategol hwn yn dwyn ynghyd arferion nodedig, gyda llawer ohonynt eisoes yn bodoli mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
Yr Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol

Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2012

29/03/12
Adroddiad yn rhoi eglurhad ar y ffyrdd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gydweithredu yng Nghymru.
 
Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru

Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru

05/12/11
Ar 5 Rhagfyr 2011 yn y Cyngor Partneriaeth, llofnododd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol gytundeb arwyddocaol sy'n arwydd o'u hymrwymiad ar y cyd i ddiwygio, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy cost-effeithiol i gymunedau ledled Cymru.
 
Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru – Adroddiad Cynnydd Blynyddol Mawrth 2011

Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru – Adroddiad Cynnydd Blynyddol Mawrth 2011

31/03/11
Ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar hynt y gwaith o weithredu'r egwyddorion yn y Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru.
 
Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol: Pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ble?

Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol: Pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ble?

29/03/11
Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddwyd adroddiad ar pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
 

Barn Dinasyddion ar Wasanaethau Cyhoeddus (canfyddiadau o Arolwg Cenedlaethol peilot Cymru 2009-10)

15/03/11
Mae arolwg cenedlaethol Llywodraeth Cymru o brofiadau dinasyddion o ran gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn biler pwysig yn ei dull cyffredinol o ddatblygu a chefnogi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.
 

Barn Dinasyddion ar Wasanaethau Cyhoeddus (canfyddiadau o Arolwg Cenedlaethol peilot Cymru 2009-10)

15/03/11
Mae arolwg cenedlaethol Llywodraeth Cymru o brofiadau dinasyddion o ran gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn biler pwysig yn ei dull cyffredinol o ddatblygu a chefnogi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.
 
Ymateb i Her Newid: Cydweithio i sicrhau Effeithlonrwydd ac Arloesi yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ymateb i Her Newid: Cydweithio i sicrhau Effeithlonrwydd ac Arloesi yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

17/02/11
Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o waith y Bwrdd a'r Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi.
 
Report on the Citizen-Centred Governance Review of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Adroddiad ar yr Adolygiad o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd

06/12/10
Mae’r adroddiad yn cynnig amrywiaeth o enghreifftiau o arfer dda ac arloesedd yn ôl pob un o’r saith Egwyddor Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd.
 
Blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru

Blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru

29/07/10
Mae blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru yn rhoi cyfle pwysig i awdurdodau lleol a’u gwasanaethau rheoleiddio ddangos y rôl hanfodol y maent yn ei chwarae wrth sicrhau diogelwch a ffyniant i ddinasyddion a busnesau yn lleol ac yn genedlaethol.
 
Adolygiadau Llywodraethu

Adolygiadau llywodraethu

05/01/10
Mae tîm Llywodraethu yng Nghymru yn ymgymryd â rhaglen o Adolygiadau Llywodraethu o gyrff gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad, er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd a’r Egwyddorion Llywodraethu sy'n canolbwyntio ar y Dinesydd.
 
Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus

Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus

08/12/09
Mae hwn yn gosod allan cyfnod nesaf ein rhaglen i wella gwasanaethau cyhoeddus i drawsnewid effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus a hyrwyddo arloesedd.
 
Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru

Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru

30/09/09
Ar 30 Medi 2009, cyhoeddodd y Gweinidog dros Gyllid a Chyflawni Gwasanaethau Cyhoeddus Ddatganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, ynghyd â Chynllun Cyflawni sy'n nodi'r camau i'w cymryd er mwyn cefnogi'r egwyddorion sy ...
 
Creu'r Cysylltiadau - Datblygu Gwasanaethau Gwell i Gwsmeriaid

Creu'r Cysylltiadau - Datblygu Gwasanaethau Gwell i Gwsmeriaid

01/03/07
Dogfen ar gyfer holl sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus Cymru yw hon. Mae'n cynnig gweledigaeth glir, fframwaith polisi cynhwysfawr a chamau gweithredu ategol i wella'r gwasanaethau cwsmeriaid gan bob gwasanaeth cyhoeddus.
 
Cyflawni ar draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Cyflawni Ar Draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

21/11/06
Cafodd ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Syr Jeremy Beecham o'r modd y caiff gwasanaethau lleol eu darparu - Cyflawni ar draws Ffiniau ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2006. Mae'r ymateb yn amlinellu cynllun gweithredu i wella'r modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu yng Nghymru.
 
Ar Draws Ffiniau: Gwasanaethau Lleol sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd

Ar Draws Ffiniau: Gwasanaethau Lleol sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd

10/07/06
Cynhaliwyd yr adolygiad gan Syr Jeremy Beecham gyda chymorth y Fonesig Gillian Morgan a Syr Adrian Webb. Cafwyd cyngor academaidd gan yr Athro Steve Martin. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol, sef "Adolygiad Beecham" ym mis Gorffennaf 2006.
 
Cyflawni'r Cysylltiadau: Gwireddu'r Weledigaeth - Ein Cynllun Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer darparu gwell gwasanaethau i Gymru

Cyflawni'r Cysylltiadau: Gwireddu'r Weledigaeth - Ein Cynllun Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer darparu gwell gwasanaethau i Gymru

14/06/05
Ar ôl cyfnod o ymgynghori cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2005 ei chynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer mynd â'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn ei blaen - gan amlinellu'r gwelliannau sydd eu hangen yn y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu.
 
Gwasanaethau Gwell i Gymru: Gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Gwasanaethau Gwell i Gymru: Gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

19/10/04
Ym mis Hydref 2004 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ymgynghori 'Gwell Gwasanaethau i Gymru' sy'n amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru o ran gwella'r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu.