Skip to content

Cyhoeddiadau
Gallwch weld y cyhoeddiadau diweddaraf ynghylch gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar y dudalen yma.

 

Cod ymarfer ar gyfer gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus

24/06/14
Mae cod ymarfer newydd ar faterion gweithlu, y cyfeirir ato fel ‘Y Cod Dwy Haen’ wedi’i gyhoeddi. Mae’r Cod newydd yn ymwneud â thrin staff yn deg wrth eu trosglwyddo, ac â’r modd y caiff staff sy’n gweithio ochr yn ochr â’r staff a drosglwyddwyd eu trin.
 
Polisi Cwynion Gwasanaethau Cyhoeddus

Polisi Cwynion Gwasanaethau Cyhoeddus

12/06/14
Dyma’r Canllawiau a’r Polisi Cwynion enghreifftiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 

Cymharu’r Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol 2014

04/06/14
Dyma’r trydydd crynodeb blynyddol sy’n darparu ystadegau cryno allweddol ar gyfer y chwe ardal gydweithredol yng Nghymru.
 

Cyswllt Cynghorwyr

26/03/14
Croeso i pedwerydd rifyn y Cyswllt Cynghorwyr.
 
Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol 2012-13

29/01/14
Adroddiad sy'n edrych ar berfformiad gwasanaethau Awdurdod Lleol allweddol yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

14/08/13
Croeso i drydydd rifyn y Cyswllt Cynghorwyr.
 
Mapio Trefn Rheoliadau yng Nghymru

Mapio Trefn Rheoliadau yng Nghymru

13/08/13
Mae’r adroddiad hwn yn egluro trefn rheoliadau yng Nghymru.
 
Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2013

Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2013

20/03/13
Adroddiad yn rhoi eglurhad ar y ffyrdd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gydweithredu yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

07/02/13
Croeso i ail rifyn y Cynghorwyr Cyswllt.
 

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol  2011-12

09/01/13
Adroddiad yn nodi gwybodaeth am berfformiad pob un o’r gwasanaethau allweddol y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am eu cyflenwi yng Nghymru.
 
Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2010-11

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2010-11

19/07/12
Adroddiad yn nodi gwybodaeth am berfformiad pob un o’r gwasanaethau allweddol y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am eu cyflenwi yng Nghymru.
 
Cyswllt Cynghorwyr

Cyswllt Cynghorwyr

29/06/12
Croeso i’r rhifyn cyntaf o Cyswllt Cynghorwyr.
 
Cydamcanu – Cydymdrechu

Cydamcanu – Cydymdrechu

19/06/12
Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.
 
Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru - Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru - Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

24/05/12
Mae’r Fframwaith Strategol hwn yn dwyn ynghyd arferion nodedig, gyda llawer ohonynt eisoes yn bodoli mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
Yr Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol

Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2012

29/03/12
Adroddiad yn rhoi eglurhad ar y ffyrdd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gydweithredu yng Nghymru.
 
Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru

Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru

05/12/11
Ar 5 Rhagfyr 2011 yn y Cyngor Partneriaeth, llofnododd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol gytundeb arwyddocaol sy'n arwydd o'u hymrwymiad ar y cyd i ddiwygio, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy cost-effeithiol i gymunedau ledled Cymru.
 
Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru – Adroddiad Cynnydd Blynyddol Mawrth 2011

Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru – Adroddiad Cynnydd Blynyddol Mawrth 2011

31/03/11
Ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar hynt y gwaith o weithredu'r egwyddorion yn y Datganiad Polisi ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru.
 
Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol: Pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ble?

Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol: Pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ble?

29/03/11
Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddwyd adroddiad ar pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
 

Barn Dinasyddion ar Wasanaethau Cyhoeddus (canfyddiadau o Arolwg Cenedlaethol peilot Cymru 2009-10)

15/03/11
Mae arolwg cenedlaethol Llywodraeth Cymru o brofiadau dinasyddion o ran gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn biler pwysig yn ei dull cyffredinol o ddatblygu a chefnogi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.
 

Barn Dinasyddion ar Wasanaethau Cyhoeddus (canfyddiadau o Arolwg Cenedlaethol peilot Cymru 2009-10)

15/03/11
Mae arolwg cenedlaethol Llywodraeth Cymru o brofiadau dinasyddion o ran gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn biler pwysig yn ei dull cyffredinol o ddatblygu a chefnogi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.
 
Ymateb i Her Newid: Cydweithio i sicrhau Effeithlonrwydd ac Arloesi yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ymateb i Her Newid: Cydweithio i sicrhau Effeithlonrwydd ac Arloesi yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

17/02/11
Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o waith y Bwrdd a'r Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi.
 
Report on the Citizen-Centred Governance Review of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Adroddiad ar yr Adolygiad o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd

06/12/10
Mae’r adroddiad yn cynnig amrywiaeth o enghreifftiau o arfer dda ac arloesedd yn ôl pob un o’r saith Egwyddor Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd.
 
Blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru

Blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru

29/07/10
Mae blaenoriaethau gorfodi cenedlaethol ar gyfer Cymru yn rhoi cyfle pwysig i awdurdodau lleol a’u gwasanaethau rheoleiddio ddangos y rôl hanfodol y maent yn ei chwarae wrth sicrhau diogelwch a ffyniant i ddinasyddion a busnesau yn lleol ac yn genedlaethol.
 
Ychwanegu Gwerth II: Dangos enghreifftiau o arferion da wrth gaffael a chyflenwi

Ychwanegu Gwerth II: Dangos enghreifftiau o arferion da wrth gaffael a chyflenwi

20/07/10
Pwrpas y ddogfen hon yw tynnu sylw at beth o'r gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud gan gyrff cyhoeddus ledled Cymru i wella gwasanaethau cyhoeddus o safbwynt cyflenwi a pherfformiad.
 
Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru

Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian Cymru

26/04/10
Mae’r Canllaw hwn yn cynnig cyngor ynghylch yr amryw ddulliau y caiff pobl sy’n caffael eu hannog i’w defnyddio er mwyn sicrhau gwerth ychwanegol trwy gynnwys budd i’r gymuned yn eu gwaith caffael.
 
Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd

Prynu Bwyd Diogel ar gyfer Byrddau’r Cyhoedd

10/03/10
Cafodd diogelwch bwyd hwb yng Nghymru o ganlyniad i lansio canllawiau newydd ar brynu bwyd gan un o is-adrannau Llywodraeth Cymru sef Gwerth Cymru.
 
Adolygiadau Llywodraethu

Adolygiadau llywodraethu

05/01/10
Mae tîm Llywodraethu yng Nghymru yn ymgymryd â rhaglen o Adolygiadau Llywodraethu o gyrff gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad, er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd a’r Egwyddorion Llywodraethu sy'n canolbwyntio ar y Dinesydd.
 
Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus

Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus

08/12/09
Mae hwn yn gosod allan cyfnod nesaf ein rhaglen i wella gwasanaethau cyhoeddus i drawsnewid effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus a hyrwyddo arloesedd.
 
Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru

Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yng Nghymru

30/09/09
Ar 30 Medi 2009, cyhoeddodd y Gweinidog dros Gyllid a Chyflawni Gwasanaethau Cyhoeddus Ddatganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, ynghyd â Chynllun Cyflawni sy'n nodi'r camau i'w cymryd er mwyn cefnogi'r egwyddorion sy ...
 
Agor Drysau

Agor Drysau

07/05/08
Y Siarter ar gyfer Caffael sy’n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig.
 
Creu'r Cysylltiadau - Datblygu Gwasanaethau Gwell i Gwsmeriaid

Creu'r Cysylltiadau - Datblygu Gwasanaethau Gwell i Gwsmeriaid

01/03/07
Dogfen ar gyfer holl sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus Cymru yw hon. Mae'n cynnig gweledigaeth glir, fframwaith polisi cynhwysfawr a chamau gweithredu ategol i wella'r gwasanaethau cwsmeriaid gan bob gwasanaeth cyhoeddus.
 
Cyflawni ar draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Cyflawni Ar Draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

21/11/06
Cafodd ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Syr Jeremy Beecham o'r modd y caiff gwasanaethau lleol eu darparu - Cyflawni ar draws Ffiniau ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2006. Mae'r ymateb yn amlinellu cynllun gweithredu i wella'r modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu yng Nghymru.
 
Ar Draws Ffiniau: Gwasanaethau Lleol sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd

Ar Draws Ffiniau: Gwasanaethau Lleol sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd

10/07/06
Cynhaliwyd yr adolygiad gan Syr Jeremy Beecham gyda chymorth y Fonesig Gillian Morgan a Syr Adrian Webb. Cafwyd cyngor academaidd gan yr Athro Steve Martin. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol, sef "Adolygiad Beecham" ym mis Gorffennaf 2006.
 
Cyflawni'r Cysylltiadau: Gwireddu'r Weledigaeth - Ein Cynllun Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer darparu gwell gwasanaethau i Gymru

Cyflawni'r Cysylltiadau: Gwireddu'r Weledigaeth - Ein Cynllun Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer darparu gwell gwasanaethau i Gymru

14/06/05
Ar ôl cyfnod o ymgynghori cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2005 ei chynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer mynd â'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn ei blaen - gan amlinellu'r gwelliannau sydd eu hangen yn y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu.
 
Gwasanaethau Gwell i Gymru: Gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Gwasanaethau Gwell i Gymru: Gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

19/10/04
Ym mis Hydref 2004 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ymgynghori 'Gwell Gwasanaethau i Gymru' sy'n amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru o ran gwella'r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu.