Skip to content

Ardrethi Annomestig (busnes)

Dolenni perthnasol

Er mwyn i Awdurdodau Lleol allu rhoi’r cynllun rhyddhad ardrethi busnes ‘Datblygiadau Newydd’ ar waith, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi help ariannol iddyn nhw.
Er mwyn i Awdurdodau Lleol allu rhoi’r cynllun rhyddhad ardrethi busnes 'Agored i Fusnes' ar waith, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi help ariannol iddyn nhw.
Mae'r hwn yn amlinellu'r Cyfraddau Llog ar Ordaliadau ers 2005.
Rydym yn helpu busnesau yng Nghymru
Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.

Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw’n ardrethi busnes. Treth ar eiddo yw’r rhain a delir ar eiddo annomestig. Dyma’r ffordd y mae busnesau a defnyddwyr eraill eiddo annomestig yn cyfrannu at gostau gwasanaethau awdurdodau lleol.

Mae ardrethi annomestig yn cael eu cyfrifo trwy gymryd Gwerth Ardrethol (RV) eiddo a’i luosogi gyda 'lluosydd' neu’r 'tâl yn y bunt' ar gyfer ardrethi annomestig am y flwyddyn dan sylw. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), sy’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yn prisio’r eiddo at ddibenion codi ardrethi annomestig ac yn pennu’r Gwerth Ardrethol.

Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r lluosydd bob blwyddyn ac nid oes modd ei gynyddu'n uwch na mynegai prisiau manwerthu y mis Medi blaenorol. Y lluosydd dros-dro ar gyfer y flwyddyn ariannol 2012-13 yw 0.452. Mae sawl gwahanol ryddhad ardrethi ar gael a all helpu i ostwng bil ardrethi busnesau neu eiddo annomestig eraill. Mae Llywodraeth Cymru’n talu 100 y cant o bob rhyddhad ardreth gorfodol ac c mewn rhai achosion canran o hyd at 90% o’r rhyddhad yn ôl disgresiwn. Gall busnes apelio yn erbyn ei Werth Ardrethol os yw o’r farn bod hynny’n anghywir.

Mae’r holl ardrethi annomestig yn cael eu casglu a’u talu i Gronfa Ardrethi Annomestig Llywodraeth Cymru. Maent wedyn yn cael eu rhoi’n ôl i awdurdodau lleol fel rhan o setliad refeniw llywodraeth leol bob blwyddyn.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth?

Defnyddiwch y dolenni isod:-