Skip to content

Strategaethau cymunedol

Dolenni perthnasol

Dyma'r canllawiau statudol ynghylch cynllunio cymunedol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru o dan Ran 2 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru werthusiad cenedlaethol o effeithiolrwydd y cylch cyntaf o strategaethau cymunedol yng Nghymru, sef 'Pobl, Cynlluniau a Phartneriaethau: Gwerthusiad Cenedlaethol o Strategaethau Cymunedol yng Nghymru'.

Bwriad y strategaeth gymunedol yw dwyn ynghyd bawb a all gyfrannu at ddyfodol y cymunedau sydd o fewn ardal yr awdurdod lleol, cytuno ar flaenoriaethau allweddol ar gyfer yr ardal honno a bwrw ati i’w cyflawni mewn partneriaeth.

Yn sgîl hynny, bydd angen i’r awdurdod gynnwys nifer fawr o sefydliadau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â phobl leol, yn y gwaith o baratoi a chyflawni’r strategaeth.