Skip to content

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r amcanion allweddol ar gyfer yr ail bum mlynedd o'n Strategaeth ddeng mlynedd ni.
Mae’r Strategaeth hon yn gynnyrch ymgynghoriad eang, ymchwil a safbwyntiau arbenigol am fywydau pobl hŷn yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae'r Comisiynydd yn llefarydd dros bobl hŷn yn union fel y bu’r Comisiynydd Plant i blant a phobl ifanc.

Mae pobl hŷn yn haeddu cael llais cryfach i siarad am y gwasanaethau y maent yn eu derbyn a’u hanghenion. Rôl y Comisiynydd yw sicrhau bod buddiannau pobl hŷn yng Nghymru sy’n 60 oed a throsodd yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo.

Mae'r Comisiynydd, fel llysgennad ac awdurdod ar faterion yn ymwneud â phobl hŷn, yn siarad ar ran y bobl hŷn. Yn bwysicach na hynny efallai, mae'r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau bod pobl hŷn eu hunain yn gallu dylanwadu ar y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus pwysig yn cael eu rheoli a’u darparu yng Nghymru.

Mae'r Comisiynydd yn ffynhonnell o wybodaeth, eiriolaeth a chymorth i bobl hŷn yng Nghymru a’u cynrychiolwyr. Yn ogystal â diogelu buddiannau pobl hŷn yn eu cyfanrwydd, mae hi hefyd yn gallu edrych ar y canlynol:

  • achosion pobl hŷn mewn amgylchiadau penodol, amgylchiadau a allai arwain at faterion a allai gael effaith ehangach ar bobl hŷn;
  • yr effaith mae cyrff cyhoeddus, fel Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol a’r GIG yn ei chael ar bobl hŷn. Gallai gyhoeddi adroddiadau gan wneud argymhellion ar gyfer newid;
  • darparwyr gwasanaethau rheoledig ledled Cymru, gan gyhoeddi cyfarwyddyd ar arferion gorau i sicrhau eu bod yn diogelu ac yn hybu buddiannau pobl hŷn. Gallai hefyd wneud argymhellion i helpu unigolion i wneud cwyn am y gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer;
  • y ffordd y mae’r awdurdod lleol a’r corff iechyd yn gweithredu polisïau a gweithdrefnau sydd ganddynt ar waith i ymdrin â materion o gam-drin pobl hŷn. Pe na bai’r rhain yn cael eu gweithredu’n effeithiol, gallai ddwyn yr awdurdod i gyfrif.

Penodir y Comisiynydd i’w swydd am gyfnod o bedair blynedd ac modd ei hadnewyddu unwaith.

Gwefan: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)