Skip to content

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae'r Comisiynydd yn llefarydd dros bobl hŷn yn union fel y bu’r Comisiynydd Plant i blant a phobl ifanc.

Mae pobl hŷn yn haeddu cael llais cryfach i siarad am y gwasanaethau y maent yn eu derbyn a’u hanghenion. Rôl y Comisiynydd yw sicrhau bod buddiannau pobl hŷn yng Nghymru sy’n 60 oed a throsodd yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo.

Mae'r Comisiynydd, fel llysgennad ac awdurdod ar faterion yn ymwneud â phobl hŷn, yn siarad ar ran y bobl hŷn. Yn bwysicach na hynny efallai, mae'r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau bod pobl hŷn eu hunain yn gallu dylanwadu ar y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus pwysig yn cael eu rheoli a’u darparu yng Nghymru.

Mae'r Comisiynydd yn ffynhonnell o wybodaeth, eiriolaeth a chymorth i bobl hŷn yng Nghymru a’u cynrychiolwyr. Yn ogystal â diogelu buddiannau pobl hŷn yn eu cyfanrwydd, mae hi hefyd yn gallu edrych ar y canlynol:

  • achosion pobl hŷn mewn amgylchiadau penodol, amgylchiadau a allai arwain at faterion a allai gael effaith ehangach ar bobl hŷn;
  • yr effaith mae cyrff cyhoeddus, fel Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol a’r GIG yn ei chael ar bobl hŷn. Gallai gyhoeddi adroddiadau gan wneud argymhellion ar gyfer newid;
  • darparwyr gwasanaethau rheoledig ledled Cymru, gan gyhoeddi cyfarwyddyd ar arferion gorau i sicrhau eu bod yn diogelu ac yn hybu buddiannau pobl hŷn. Gallai hefyd wneud argymhellion i helpu unigolion i wneud cwyn am y gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer;
  • y ffordd y mae’r awdurdod lleol a’r corff iechyd yn gweithredu polisïau a gweithdrefnau sydd ganddynt ar waith i ymdrin â materion o gam-drin pobl hŷn. Pe na bai’r rhain yn cael eu gweithredu’n effeithiol, gallai ddwyn yr awdurdod i gyfrif.

Penodir y Comisiynydd i’w swydd am gyfnod o bedair blynedd ac modd ei hadnewyddu unwaith.

Gwefan: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)