Skip to content

Hamdden a gwirfoddoli

Dolenni perthnasol

Mae ein hamgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd yn gwneud mwy na chadw arteffactau diwylliannol yn unig.
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn cefnogi ac yn hyrwyddo grwpiau gwirfoddol a chymunedol a gwirfoddolwyr.
Llyfr

Mae nifer o gyfleoedd gwirfoddi amrywiol ar gael ledled Cymru.

Amgueddfeydd ac adeiladau hanesyddol

Ym mis Ebrill 2001, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun mynediad am ddim i amgueddfeydd cenedlaethol, a chafodd hyn effaith syfrdanol ar niferoedd ymwelwyr. Yn 2007-08, aeth dros 1.5 miliwn o ymwelwyr i saith safle Amgueddfa Cymru.

Ewch i wefan Amgueddfa Cymru (dolen allanol).

Trwydded deledu am ddim i bobl dros 75 oed

Os ydych yn 75 oed neu'n hŷn, mae gennych hawl i gael trwydded deledu am ddim. Rydych yn gymwys i dderbyn y drwydded am ddim hyd yn oed os ydych yn byw gyda theulu neu ffrindiau sy'n iau na chi.

Os byddwch yn cyrraedd 75 oed cyn i'ch drwydded gyfredol ddod i ben, gallwch brynu trwydded tymor byr. Bydd hon yn ddilys hyd nes eich pen-blwydd yn 75 pan fyddwch yn gymwys i dderbyn trwydded am ddim.

Er mwyn gwneud cais am drwydded am ddim neu drwydded tymor byr, cysylltwch â Thrwyddedu Teledu drwy ffonio 0300 790 6042.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Trwyddedu Teledu.

Teledu digidol

Mae gwasanaethau teledu yng Nghymru erbyn hyn yn ddigidol. Mae'r hen signal analog wedi dod i ben ac mae'n rhaid i wylwyr addasu neu uwchraddio'u cyfarpar teledu i dderbyn signalau digidol. Mae'r dewisiadau ar gyfer derbyn signal digidol yn cynnwys:

  • trwy eich erial
  • trwy loeren
  • trwy gebl
  • trwy gysylltiad rhyngrwyd band eang.

I gael y manylion llawn ac atebion i gwestiynau cyffredin, ewch i wefan DigitalUK.

Technoleg Gwybodaeth a'r Rhyngrwyd 

Fel y dywed ein Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn (2008-2013), gallwch ddefnyddio cyfrifiaduron a cysylltiadau rhyngrwyd band eang am ddim ym mhob llyfrgell cyhoeddus yng Nghymru. Mae nifer hefyd yn cynnal sesiynau 'blas ar gyfrifiaduron' neu hyfforddiant mewn sgiliau TG sydd wedi'u hanelu at bobl hŷn.

Ewch i wefan Llyfrgell Cymru i gael manylion am eich llyfrgell leol.

Gŵyl Gwanwyn: Gŵyl y Celfyddydau a Chreadigrwydd ar gyfer Pobl Hŷn

Mae gŵyl gwanwyn yn ŵyl genedlaethol sy'n cael ei chynnal gydol mis Mai ledled Cymru i ddathlu creadigrwydd pobl hŷn. Gall pawb gyfrannu at ŵyl gwanwyn mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, naill ai drwy drefnu, cyfrannu, perfformio, beirniadu neu fod yn rhan o'r gynulleidfa.

I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Gŵyl Gwanwyn.

Felly, dowch allan, gymrodyr, a dawnsiwch,
Canwch, cyfansoddwch;
Mynnwch brofi o hyd
Holl ryfeddod diderfyn y byd.

(Detholiad o 'Gwanwyn', Gwyn Thomas, Bardd Cenedlaethol Cymru, Hawlfraint: Gwanwyn 2007)

Gwirfoddoli

Trwy wirfoddoli, cewch gyfle i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, datblygu diddordebau newydd a bod yn rhan o'r gymuned.

Ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru i weld y cyfleoedd sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd.