Skip to content

Cyhoeddiadau

Caiff ein cyhoeddiadau diweddaraf ar bopeth sy'n ymwneud â phobl hŷn yng Nghymru eu rhoi yma.

 

Meddwl am Gartref Gofal?

Meddwl am gartref gofal?

25/09/14
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
 
Gwerthusiad annibynnol Urddas mewn gofal

Gwerthusiad Urddas mewn gofal

22/12/11
2 gwerthusiad o rhaglen digwyddiadau hyfforddiant a gwrando a rhaglen grantiau bach.
 
Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2008-2013

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Adroddiad Blynyddol 2008-09

22/09/09
Partneriaeth a chynnydd yw geiriau allweddol y chweched Adroddiad Blynyddol hwn ar y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru a'r cyntaf ar ail gam y Strategaeth.
 

Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Adolygiad o Sefydliadau Partner Cenedlaethol (Adroddiad Cryno)

10/06/09
Amcan y gwaith a gyflwynir yma oedd cynnal adolygiad o Sefydliadau Partner Cenedlaethol ar Gam 1 y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru.
 
Strategaeth Cymru ar gyfer pontio’r cenedlaethau

Strategaeth Cymru ar gyfer pontio’r cenedlaethau

01/10/08
Nod gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau yw canfod ffyrdd o ddatblygu a chryfhau perthnasoedd ar draws y cenedlaethau.
 
Canllaw ar gyllid i oedolion mewn addysg

Canllaw ar gyllid i oedolion mewn addysg

23/09/08
Mae dysgu'n allweddol ar gyfer datblygiad personol ac economaidd. Nid oes yn rhaid iddo ddod i ben ar ôl i chi adael yr ysgol, gan fod dysgu'n rhywbeth gydol oes.
 
Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2008-2013

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2008-2013

22/04/08
Cafodd y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn ei lansio ym mis Ionawr 2003-2008. Mae wedi cael croeso ym mhob sector yng Nghymru, yn enwedig ymhlith pobl hŷn.
 

Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach Cymru

20/03/08
Mae’r Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach hwn yn ffurfio rhan o gontinwwm mentrau Llywodraeth Cynulliad Cymru i hybu iechyd mamau a babanod, plant, pobl ifanc ac oedolion o oedran gweithio. Mae’n rhychwantu’r ystod oedran 50 oed a throsodd, gan gydnabod bod rhai elfennau o heneiddio’n iach yn dechr ...
 

Ffocws Ystadegol ar Bobl Hŷn yng Nghymru 2008

10/03/08
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno amrywiaeth o ystadegau ar bobl hŷn - pobl dros bum deg oed yn bennaf. Mae'n cymharu eu hiechyd a'u hamgylchiadau cymdeithasol ac economaidd ag iechyd ac amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd pobl mewn grwpiau oedran iau.
 
Strategaeth Gofal Cymru: Cynllun Gweithredu 2007

Strategaeth Gofal Cymru: Cynllun Gweithredu 2007

18/06/07
Mae Strategaeth Gofalwyr Cymru: Cynllun Gweithredu 2007 yn cyflawni’r ymrwymiad yn “Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol” i ddatblygu Strategaeth Gofalwyr gyfoes â phwyslais newydd.
 
Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

20/03/06
Y nôd Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (FfGC) yw gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a sicrhau bod y rheini ar gael yn deg i bobl hŷn gan ddefnuddio safonau cenelaethol sydd wedi'u seilio ar dystiolaeth.
 

Ffocws Ystadegol ar Bobl Hŷn yng Nghymru 2004

10/06/04
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno amrywiaeth o ystadegau ar bobl hŷn - pobl dros bum deg oed yn bennaf. Mae'n cymharu eu hiechyd a'u hamgylchiadau cymdeithasol ac economaidd ag iechyd ac amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd pobl mewn grwpiau oedran iau.
 
Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2003-2008

06/01/03
Mae’r Strategaeth hon yn gynnyrch ymgynghoriad eang, ymchwil a safbwyntiau arbenigol am fywydau pobl hŷn yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 

Datblygu Strategaeth Henoed Cymru

25/07/01
Cylch gwaith Cylch gwaith y Strategaeth yw: "Dylai fod gan yr henoed yng Nghymru yr hawl i fyw’n annibynnol heb golli’u hurddas. I’w cynorthwyo yn hyn o beth, byddwn yn llunio strategaeth i ddarparu gwasanaethau amserol a phriodol iddynt, i hybu eu hiechyd a’u lles ac i roi iddynt gymaint o anni ...