Skip to content

Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach Cymru

Mae’r Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach hwn yn ffurfio rhan o gontinwwm mentrau Llywodraeth Cynulliad Cymru i hybu iechyd mamau a babanod, plant, pobl ifanc ac oedolion o oedran gweithio. Mae’n rhychwantu’r ystod oedran 50 oed a throsodd, gan gydnabod bod rhai elfennau o heneiddio’n iach yn dechrau o gwmpas yr oedran hwn, er enghraifft cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Wrth i bobl fynd yn hˆyn mae’n bwysig bod y blynyddoedd ychwanegol yn mynd law yn llaw ag iechyd da. Mae manteision iechyd da yn glir: ansawdd bywyd gwell i unigolion, rhagor o gyfleoedd i barhau’n weithredol mewn bywyd teuluol a bywyd cymunedol, cadw annibyniaeth a llai o angen am wasanaethau iechyd a gofal. Yn ddelfrydol gosodir sylfeini bywyd iach pan fydd pobl yn hˆyn ar ddechrau bywyd, a chânt eu hatgyfnerthu drwy gydol bywyd.

Diben y Cynllun Gweithredu yw:

  • Dod â mentrau hybu iechyd presennol ac arfaethedig i bobl hˆyn ynghyd mewn un ddogfen.
  • Rhoi canllawiau i’w defnyddio ar lefel leol ar dystiolaeth allweddol yn seiliedig ar ymyriadau hybu iechyd gyda phobl hˆyn. Yn hyn o beth, mae’n darparu’r prif offer yn gweithredu ar gyfer Safon Hybu Iechyd a Lles y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hˆyn yng Nghymru.
  • Amlinellu cyfrifoldebau Llywodraeth Cynulliad Cymru a’i phartneriaid.
  • Cyflwyno mentrau newydd a arweinir gan y Cynulliad fel rhan o ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Her Iechyd Cymru.