Skip to content

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Adroddiad Blynyddol 2008-09

Dolenni perthnasol

Amcan y gwaith a gyflwynir yma oedd cynnal adolygiad o Sefydliadau Partner Cenedlaethol ar Gam 1 y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Partneriaeth a chynnydd yw geiriau allweddol y chweched Adroddiad Blynyddol hwn ar y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru a'r cyntaf ar ail gam y Strategaeth.

Eleni canolbwyntiwyd ar brif ffrydio'r agenda heneiddio. O fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru rydym wedi gweithio i godi ymwybyddiaeth o oblygiadau ein cymdeithas sy'n heneiddio ymhob portffolio polisi a chyda llywodraeth leol rydym wedi helpu'r cydgysylltwyr i ddatblygu gwaith prif ffrydio yn eu hawdurdod lleol. Rydym wedi cefnogi a chymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi ymarferol er mwyn dangos yn glir sut y gellir trosi'r strategaeth yn ganlyniadau.

Mae'r dull hwn o weithredu yn dechrau talu ar ei ganfed yn genedlaethol ac yn lleol, ond mae gennym lawer ar ôl i'w wneud o hyd. Cafodd cyfraniad cadarnhaol pobl hŷn ei gydnabod drwy fentrau fel y Strategaeth Cydlyniant Cymdeithasol ddiweddar. Yn 2009/10 byddwn yn adeiladu ar y dechrau cadarn hwn ar gyfer y dyfodol. 

Seiliwyd y flwyddyn gyntaf o weithredu ail gam y Strategaeth ar bartneriaeth a chydweithio, ac rydym wedi gweithio gyda'n cydweithwyr mewnol, llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol i wella bywydau ein pobl hŷn.