Skip to content

Strategaeth

Dolenni perthnasol

Eleni canolbwyntiwyd ar brif ffrydio'r agenda heneiddio.
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r amcanion allweddol ar gyfer yr ail bum mlynedd o'n Strategaeth ddeng mlynedd ni.
Mae’r Strategaeth hon yn gynnyrch ymgynghoriad eang, ymchwil a safbwyntiau arbenigol am fywydau pobl hŷn yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru'n ymroddedig i fynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn pobl hyˆn, hyrwyddo delweddau positif o heneiddio a rhoi llais cryfach i bobl hyˆn mewn cymdeithas.

Mae canran y bobl hŷn sy'n byw yma yng Nghymru yn uwch nag yn unman arall yn y DU. I fynd i'r afael ag anghenion ein poblogaeth sy'n heneiddio, aethom ati i lansio cam cyntaf y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn 2003-2008. Mae'r Strategaeth bwysig hon yn cymryd i ystyriaeth Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn - y rhain yw annibyniaeth, cyfranogiad, gofal, hunanfoddhad ac urddas. Roedd y cam hwn yn codi proffil y materion a'r pryderon sy'n wynebu pobl hŷn. Roedd hefyd yn hybu heneiddio'n iach ac yn symud oddi wrth y delweddau negyddol sy'n aml yn cael eu cysylltu gyda heneiddio, fel dirywio.

Rhoddwyd sylw pellach i hawliau pobl hŷn ym mis Ionawr 2008, pan benodwyd Ruth Marks, y Comisiynydd cyntaf dros Bobl Hŷn i Gymru.

Mae ail gam y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yn canolbwyntio ar y pum mlynedd nesaf. Mae'n adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd yn ystod y cam cyntaf ac yn canolbwyntio ar statws ariannol, lles cyffredinol ac annibynniaeth. Ymgysylltu â phobl hŷn sydd wrth wraidd y strategaeth. Mae'r Strategaeth yn canolbwyntio ar bedair thema, gyda phob un ohonynt yn gysylltiedig â nod strategol cyffredinol, sef:

 • Gwerthfawrogi Pobl Hŷn - Cynnal a Datblygu Ymgysylltu
  Hyrwyddo delweddau cadarnhaol o heneiddio a sicrhau y gall pobl dros 50 oed chwarae rhan mor llawn ag y dymunant yn eu cymunedau, gan roi iddynt ymdeimlad cryfach o ymgysylltiad a dylanwad.
 • Cymdeithas sy'n Newid - Statws Economaidd a Chyfraniad Pobl Hŷn
  Datblygu polisïau i gynyddu gallu pobl dros 50 oed i barhau i weithio, dysgu, gwirfoddoli a gofalu, gan wneud cyfraniad gweithredol am gyhyd ag y dymunant, a sicrhau nad yw pobl hŷn yn byw mewn tlodi.
 • Lles ac Annibyniaeth
  Gwella iechyd a lles pobl hŷn drwy fentrau i hyrwyddo iechyd yn ogystal â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a thai ymatebol, o safon, a reoleiddir yn briodol. Bydd y rhain yn galluogi pobl hŷn i fyw bywyd mor weithgar ac annibynnol â phosibl mewn amgylchedd addas a diogel o'u dewis.
 • Gwneud iddo Ddigwydd - Gweithredu'r Strategaeth
  Gweithredu'r Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru drwy ddefnyddio arian cymorth i sicrhau ei bod yn gatalydd ar gyfer newid ac arloesi ym mhob sector, gan wella gwasanaethau i bobl hŷn, arparu'r sail ar gyfer cynllunio effeithiol ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio ac adlewyrchu pryderon pobl hŷn.

Mae'r nodau strategol yn y pedair thema yn ymgorffori'r broses o ‘brif ffrydio’ pryderon pobl hŷn ym mhob maes polisi.