Skip to content

Trafnidiaeth

Ffordd

Mae trafnidiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Mae'n helpu pobl i fynd i'w gwaith a chael gafael ar wasanaethau, addysg, iechyd, a chyfleusterau hamdden a chymdeithasol.

Felly, mae gwella trafnidiaeth yn ffordd bwysig o gyflawni amcanion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a gwella ansawdd bywyd.

Bysiau

Gwasanaethau Bws Lleol am Ddim

Mae gan fysiau rôl bwysig yn y gwaith o gyflawni amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer sicrhau system drafnidiaeth integredig sy'n ddiogel, effeithlon, yn lân ac yn deg. Darperir y rhan fwyaf o wasanaethau bws lleol yn fasnachol, ond mae awdurdodau lleol yn rhoi cymorthdaliadau i rai gwasanaethau y maent yn eu hystyried yn hanfodol am resymau cymdeithasol.

Mae pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru wedi bod yn teithio am ddim ar wasanaethau bws lleol ledled Cymru ac ar deithiau byr i Loegr ac yn ôl ers mis Ebrill 2002. Mae'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi rhoi dros 531,000 o gardiau teithio, ac mae'r cynllun wedi llwyddo i drawsnewid y dirywiad hirdymor o ran teithio ar fysiau. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru. Cysylltwch â'ch cyngor lleol i geisio am cerdyn teithio.

Gwella'r Rhwydwaith Cenedlaethol ar Gyfer Bysiau

Mae Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn ariannu rhwydwaith o wasanaethau bys pellter hir. Gwelwyd gwell gwasanaethau a cherbydau newydd eisoes ar y ffyrdd rhwng Bangor ac Aberystwyth, Wrecsam ac Abermo, Aberhonddu a'r Drenewydd ac yng Ngheredigion. Fe'u cynlluniwyd i redeg ledled Cymru wledig o dan yr enw TrawsCambria.

Ewch at y wefan Trawscambria (dolen allanol).

Rheilffyrdd

Cerdyn rheilffordd i bobl hŷn

Mae'r cerdyn rheilffordd i bobl hŷn ar gael i bawb sydd dros 60 oed. Mae'n cynnig gostyngiad o un traean ym mhris y rhan fwyaf o docynnau trên Safonol a Dosbarth Cyntaf ledled Prydain am ddeuddeg mis.  Pris y cerdyn yw £28. Yr unig gyfyngiad ar ei ddefnydd yw ar y trenau ar yr adegau prysuraf yn y bore rhwng dydd Llun a dydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus) yn ardaloedd Llundain a'r De-ddwyrain.

I weld y manylion a'r telerau ac amodau yn llawn, ewch i'r wefan cerdyn rheilffordd i bobl hŷn (Saesneg yn unig).