Skip to content

Polisi Cynllunio Mwynau Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001) yn nodi canllawiau polisi cynllunio defnydd tir mewn perthynas â chloddio am fwynau a datblygiadau cysylltiedig yng Nghymru, sy’n golygu'r holl fwynau a sylweddau yn y tir neu dan y tir y cloddir amdanynt naill ai drwy weithio dan ddaear neu ar y ddaear.

Dylai Awdurdodau Cynllunio Mwynau roi ystyriaeth i'r canllawiau hyn wrth baratoi eu cynlluniau datblygu unedol. Gallant fod yn berthnasol i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio unigol,gan gynnwys ceisiadau adolygu mwynau,ac fe'u hystyrir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chan Arolygwyr Cynllunio wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau yng Nghymru.Mae'r materion cysylltiedig wedi'u rhagnodi mewn rheoliadau.

Mae'r term "Awdurdod Cynllunio Mwynau" yn cyfeirio at unrhyw awdurdod â chyfrifoldeb rheoli cynllunio dros waith mwynau ac mae'n ymwneud â phob cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol ac awdurdod pob parc cenedlaethol yng Nghymru.

Mae'r dogfennau a restrir yn y cyfeiriadau yn rhoi gwybodaeth y dylid ei darllen ar y cyd â'r canllawiau hyn.

Ni chynhwysir canllawiau polisi ar gyfer agregiadau yn y môr yn y canllawiau polisi cynllunio mwynau hyn.