Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 22: Adeiladau Cynaliadwy (2010)

Dolenni perthnasol

Mae gwahanol fathau o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gael i ni. Mae rhai o’r technolegau a’u manteision yn cael eu hesbonio yn y fan yma.
Sut mae dylunio lleoedd yn helpu i sicrhau datblygu cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod yr arweiniad technegol hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol a datblygwyr i weithredu’r polisi cynllunio cenedlaethol ar adeiladau cynaliadwy.

Ceir yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 22 gyngor ar y polisi cynllunio cenedlaethol ynghylch adeiladau cynaliadwy a nodir yn Adran 4.11, Pennod 4 Polisi Cynllunio Cymru.

Mae’r arweiniad yn rhoi cyflwyniad i:

  • adeiladau cynaliadwy a’r safonau asesu
  • yr atebion dylunio y gellir eu defnyddio i gwrdd â’r safonau hyn
  • canllawiau dylunio pellach ar greu adeiladau carbon isel.

Mae hefyd yn amlinellu ‘map gweithredu polisi’ er mwyn tywys datblygwyr ac awdurdodau cynllunio lleol drwy’r camau angenrheidiol.

Mae’r TAN hefyd yn darparu arweiniad ar Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLl).

Cyhoeddir y TAN hwn ar ffurf electronig yn unig. Dyma fydd yn digwydd hefyd gyda chyhoeddiadau'r dyfodol.

Cod Cartrefi Cynaliadwy (Fersiwn 3)

Cyhoeddwyd y fersiwn diweddaraf o Ganllawiau Technegol y Cod Cartrefi Cynaliadwy gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ar 11 Tachwedd 2010.

Rydym wedi cyhoeddi Llythyr Egluro Polisi (CL-04-10). Mae’r llythyr hwn yn amlinellu sut y bydd y polisi’n cael ei roi ar waith yn unol â’r diweddariad i’r Cod Cartrefi Cynaliadwy.

Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) 2011

Yn 2011, yn dilyn arolwg gan Building Research Establishment Global Ltd (BRE) cyhoeddwyd fersiwn wedi ei diweddaru o BREEAM. Mae hyn yn berthnasol i brosiectau newydd sydd wedi eu cofrestru ar ôl 1 Gorffennaf 2011. Mae fersiwn 2011 yn cynnwys mathau mwy cyffredin o adeiladau lle efallai, yn y gorffennol, y bu angen datblygu a defnyddio meini prawf ac asesiad oedd wedi’u teilwra’n bwrpasol ar eu cyfer.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (dolen allanol, Saesneg yn unig).