Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
23/07/14

Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y methodolegau a ddiweddarwyd i gyfrifo perfformiad ynni adeiladau yng Nghymru, ac am gyhoeddi Dogfennau Cymeradwy 2014 L1A, L1B, L2A ac L2B ar gyfer Cymru.

18/07/14

Rwy'n ysgrifennu atoch i gael eich barn ar ddiwygio arfaethedig Nodyn Cyngor Technegol (TAN)1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.

18/07/14

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

18/07/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Bro Morgannwg.

16/07/14

Eglurhad o’r polisïau ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru sy’n berthnasol i geisiadau ar gyfer nwy ac olew anghonfensiynol yng Nghymru.

07/07/14

Safoni'r ffordd y gallwch wneud newidiadau bach i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli.

02/07/14

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.

27/06/14

Bu'r Gweinidog yn siarad yn y gynhadledd ar 4 Mehefin 2014 gan esbonio sefyllfa ddiweddaraf y Bil Cynllunio (Cymru) drafft ac agenda 'Cynllunio Cadarnhaol'.

25/06/14

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2012 ar gyfer Torfaen.