Skip to content

Gair am y pwnc

Er mwyn sicrhau datblygu cynaliadwy rhaid bod ar y llwybr hirdymor iawn ar gyfer datblygu Cymru. Rydym am sicrhau bod lles ac ansawdd bywyd ar eu gorau i ninnau heddiw ac i genedlaethau’r dyfodol, ac ar yr un pryd mae’n rhaid byw o fewn terfynau amgylcheddol. Rydym ni ymhlith yr ychydig lywodraethau y mae’n ddyletswydd arnynt ymgorffori datblygu cynaliadwy yn eu gweithgarwch.

Rydym wedi sefydlu datblygu cynaliadwy fel prif egwyddor drefniadol. Mae hynny’n golygu ei fod yn ganolog i’n holl weithgareddau a phenderfyniadau. Wrth wneud ein holl benderfyniadau, rydym:

 • yn hyrwyddo lles hirdymor pobl a chymunedau;
 • yn integreiddio materion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol;
 • yn ymgysylltu â’r bobl y bydd y penderfyniadau’n effeithio arnynt.

Rydym yn awyddus i ddod yn genedl gynaliadwy drwy:

 • Wella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau. Ein nod yw sicrhau ansawdd bywyd gwell i ni ac i genedlaethau’r dyfodol;
 • Hyrwyddo cymunedau teg, diogel a chynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal i bawb;
 • Helpu i reoli ein hamgylchedd naturiol a diwylliannol, gan ddefnyddio dim ond ein cyfran deg o adnoddau a chynnal ein hetifeddiaeth ddiwylliannol.

Bydd ein Prif Ddangosyddion yn mesur sut mae pethau’n mynd rhagddynt.

Y dangosyddion yw:

 • Ein defnydd o adnoddau cynaliadwy – byddwn yn mesur hyn trwy ddefnyddio Ôl Troed Ecolegol Cymru;
 • Cynnal yr amgylchedd – canran ein rhywogaethau a chynefinoedd sy’n sefydlog neu ar gynnydd;
 • Economi gynaliadwy - Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) a Gwerth Ychwanegol Crynswth y pen;
 • Cymdeithas gynaliadwy – canran y boblogaeth sy’n byw ar aelwydydd incwm isel;
 • Lles - mesur pa mor fodlon yw pobl â’u bywydau’n gyffredinol gan gynnwys eu hiechyd corfforol a meddyliol a pa mor fodlon ydynt yn gyffredinol â’u hansawdd bywyd.  

Rydym yn cyhoeddi adroddiad bob blwyddyn i ddangos y cynnydd a wnaed.