Skip to content

Y Cod Cartrefi Cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae ymateb Llywodraeth Cymru nawr ar gael.
Mae gwahanol fathau o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gael i ni. Mae rhai o’r technolegau a’u manteision yn cael eu hesbonio yn y fan yma.
Codi adeilad
Rydym wedi mabwysiadu'r Cod Cartrefi Cynaliadwy er mwyn cefnogi ein dyheadau di-garbon. Mae'r cod yn disodli'r safon Ecohomes, a bydd yn berthnasol i'r holl dai newydd a gaiff eu hyrwyddo neu eu cefnogi gennym ni neu'r cyrff a noddir gennym.

Y Cod Cartrefi Cynaliadwy yw safon gydnabyddedig y DU ar gyfer elfennau allweddol dylunio ac adeiladu sy’n cyfrannu at effaith cartref newydd ar yr amgylchedd. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi’i fabwysiadu fel y dewis declyn i asesu sut mae datblygu cynaliadwy’n cael ei roi ar waith mewn cartrefi newydd yng Nghymru.  

Mae cynllun y Cod Cartrefi Cynaliadwy yn ymwneud â naw egwyddor datblygu cynaliadwy, sef:

  • Ynni ac Allyriadau Carbon Deuocsid;
  • Dŵr;
  • Deunyddiau;
  • Dŵr ffo;
  • Gwastraff;
  • Llygredd;
  • Iechyd a lles;
  • Rheoli;
  • Ecoleg.

Gall cartref gael gradd rhwng un a chwe seren, gan ddibynnu ar ba mor dda y mae wedi cyrraedd safonau’r Cod. Un seren yw’r lefel mynediad a chwe seren yw’r lefel uchaf – cartref di-garbon. Cartref di-garbon yw cartref heb unrhyw allyriadau net o garbon deuocsid (CO2) o holl ddefnydd ynni’r cartref dros gyfnod o 12 mis. Mae safonau gorfodol yn y Cod (ar gyfer ynni, dŵr ffo  a dŵr) a chaiff credydau ar gyfer pob un o’r categorïau eu pwysoli i roi sgôr cyffredinol.

Mae’r Cod yn cynnig gwybodaeth werthfawr i awdurdodau lleol a phobl sy’n prynu tai. Mae hefyd yn cynnig arf i ddatblygwyr ac adeiladwyr osod eu hunain ar wahân o ran datblygu cynaliadwy.

Canllawiau

Cyhoeddwyd y fersiwn diweddaraf o’r Canllawiau Technegol ar gyfer y Cod Cartrefi Cynaliadwy gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ar 11 Tachwedd 2010. Gweler ein Canllawiau Technegol i'r chwith i'r tudalen hwn.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cod Cartrefi Cynaliadwy yma ar y wefan Info4Local .

Ewch i: wefan Info4Local (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Aseswyr a darparwyr gwasanaeth y Cod Cartrefi Cynaliadwy

Sefydliadau sy’n hyfforddi ac achredu aseswyr i gynnal asesiadau ar dai yn unol â’r Cod Cartrefi Cynaliadwy yw darparwyr gwasanaeth y Cod.

Dod o hyd i aseswyr y Cod

Mae gan y ddau sefydliad restr o aseswyr y Cod sydd wedi cael eu hyfforddi, eu hachredu a’u trwyddedu ganddynt i gynnal asesiadau’r Cod.

Mae rhestr o aseswyr y Cod sydd wedi cael eu hachredu gan Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) Global ar gael o wefan Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu  (BREEAM).

Ewch i: Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Mae rhestr o holl aseswyr y Cod sydd wedi cael eu hachredu gan Stroma ar gael drwy gysylltu â Stroma.

Ewch i: wefan Stroma  (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Cyhoeddwyd dogfennau cyfarwyddyd ar sut i gyflawnir amryw safonau ar gyfer lefelau’r Cod Cartrefi Cynaliadwy ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Ewch i: wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ystadegau ar y Cod Cartrefi Cynaliadwy

Gallwch weld yr ystadegau swyddogol diweddaraf ar y Cod Cartrefi Cynaliadwy drwy ddefnyddio'r ddolen berthnasol ar y dde.

Cod Cartrefi Cynaliadwy: Prosiect Peilot

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad interim ar Brosiect Peilot Cod 4/5 a ddechreuodd yn 2008. Mae’r adroddiad yn rhoi canllawiau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sy’n dal i ddatblygu cynlluniau. Mae’n rhoi cipolwg hefyd ar faterion sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu tai sy’n dilyn safonau cynaliadwyedd uwch.