Skip to content

Sefydliadau

Mynnwch wybod mwy am gynaliadwyedd a dylunio.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyfuno gwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Eu pwrpas yw sicrhau y bydd adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn awr ac i’r dyfodol.

Ewch i: Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) 

Busnes yn y Gymuned Cymru

Elusen sy’n cael ei harwain gan fusnesau yw Busnes yn y Gymuned. Mae ei haelodaeth ar dwf yng Nghymru. Daw ei haelodau o dros 850 o fusnesau ledled y DU, yn amrywio o enwau adnabyddus rhyngwladol i fusnesau bach lleol a chyrff cyhoeddus. Ei nod yw cynghori, cynorthwyo a herio’i haelodau i greu dyfodol cynaliadwy i bawb ac i wella perfformiad busnes. Mae ei haelodau yn gweithio i ddiffinio sut beth yw cyfrifoldeb yn:

  • y gweithle;
  • y farchnad;
  • y gymuned;
  • yr amgylchedd; ac

i rannu’r hyn maen nhw’n ei ddysgu ynghylch gwella perfformiad drwy arferion busnes cyfrifol.

Ewch i: Busnes yn y Gymuned Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Diben Canolfan y Dechnoleg Amgen yw ysbrydoli a rhoi gwybodaeth i bobl a’u galluogi i fyw bywyd mwy cynaliadwy. Mae iddi ganolfan ymwelwyr, gwasanaeth gwybodaeth am ddim a gwasanaethau addysg ac ymgynghori.  

Ewch i: wefan Canolfan y Dechnoleg Amgen (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru

Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru yw corff cynghori annibynnol Cynulliad Cymru ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Ewch i: wefan Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru (dolen allanol)

Comisiwn Dylunio Cymru Design Commission for Wales

Sefydlwyd Comisiwn Dylunio Cymru i hyrwyddo dylunio da ac ansawdd uchel yn yr amgylchedd adeiledig ar lefel genedlaethol.  

Ewch i: wefan Comisiwn Dylunio Cymru Design Commission Wales (dolen allanol)

Cynnal Cymru

Mae Cynnal Cymru yn sefydliad sy’n hyrwyddo datblygu cynaliadwy yng Nghymru ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol i helpu pobl i fyw’n gynaliadwy.

Ewch i: wefan Cynnal Cymru (dolen allanol)

Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP)

Mae’r rhaglen yn helpu unigolion, busnesau ac awdurdodau lleol i leihau gwastraff ac ailgylchu mwy, gwneud defnydd gwell o adnoddau a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae offer ar y safle i gynorthwyo â dylunio, manylebu, caffael a darparu adeiladau effeithlon gyda chyn lleied o wastraff â phosibl.

Ewch i: wefan Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Rhagoriaeth mewn Adeiladu yng Nghymru

Mae Rhagoriaeth mewn Adeiladu yng Nghymru yn hybu’r arferion gorau ar draws y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Mae’n annog y gadwyn gyflenwi gyfan i fabwysiadu syniadau adroddiadau Latham ac Egan.  

Ewch i: wefan Rhagoriaeth mewn Adeiladu yng Nghymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE)

Mae Cwmnïau Ymddiriedolaeth BRE a BRE Global yn sefydliadau blaengar byd-eang ym meysydd ymchwil, ymgynghori, hyfforddi, ardystio a chynnal profion. Maent yn sicrhau cynaliadwyedd ac arloesedd ar draws yr amgylchedd adeiledig a thu hwnt.

Ewch i: wefan Sefydliad Ymchwil Adeiladu (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad y Tywysog

Elusen addysgol yw Sefydliad y Tywysog ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig sy’n ymroi i wella ansawdd bywyd drwy ymarfer ffyrdd ecolegol o gynllunio, dylunio ac adeiladu a fydd yn berthnasol bob amser, ac addysgu pobl yn eu cylch.

Ewch i: wefan Sefydliad y Tywysog (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sustrans

Elusen yn y DU yw Sustrans sy'n galluogi pobl i gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy aml ar gyfer teithiau pob dydd. Mae'n gweithio gyda theuluoedd, cymunedau, llunwyr polisi a sefydliadau partner er mwyn i bobl allu dewis teithiau iachach, lanach a rhatach.

Ewch i: wefan Sustrans (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn hyrwyddo balchder bro fel modd o wella ansawdd bywyd pawb ym mhobman lle rydym yn byw ac yn gweithio. Mae’n hybu gweithgarwch yn y gymuned, dylunio da, datblygu cynaliadwy a pharch tuag at yr amgylchedd adeiledig.  

Ewch i: wefan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn rhoi cyngor diduedd am ddim ynghylch brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd drwy leihau’r allyriadau carbon deuocsid sy’n cael eu rhyddhau gan gartrefi a cherbydau.

Ewch i: wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Yr Ymddiriedolaeth Garbon

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn arwain y ffordd o ran sicrhau effeithlonrwydd ynni a rheoli carbon mewn sefydliadau a busnesau er mwyn sicrhau bod allyriadau carbon yn cael eu lleihau mewn modd cynaliadwy yng Nghymru.

Ewch i: wefan Ymddiriedolaeth Garbon (dolen allanol)