Skip to content

Cyrff proffesiynol ac academaidd

Gwybodaeth am gyrff academaidd sy'n gwneud gwaith ar gynaliadwyedd a gwaith dylunio.

Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru

Mae'r Ganolfan yn hyrwyddo adfywio integredig ledled Cymru. Mae'n gwneud hyn drwy rannu profiad, arfer da a sgiliau adfywio ar draws yr holl broffesiynau sy'n ymwneud ag adfywio.

Nod y Ganolfan yw cysylltu pobl a lleoedd, a datblygu technegau ac arferion a fydd o gymorth i bawb sy'n rhan o'r broses adfywio.

Ewch i: wefan Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

Y Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru yw Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo pensaernïaeth a gwaith penseiri i gleientiaid posibl, llunwyr polisi a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Ewch i: wefan Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol Cymru

Mae Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol Cymru yn hyrwyddo cynllunio fel maes proffesiynol ac mae’n meithrin cysylltiadau â phroffesiynau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r amgylchedd ar draws Cymru.

Ewch i: wefan Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig

Cymdeithas genedlaethol yw’r Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig sy’n sicrhau bod syrfewyr yn cael dweud eu dweud ynghylch materion sy’n effeithio ar dir, eiddo, gwaith adeiladu a’r amgylchedd.

Ewch i: wefan Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Joseph Rowntree

Mae Sefydliad Joseph Rowntree ac Ymddiriedolaeth Cartrefi Joseph Rowntree yn elusennau annibynnol sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddeall achosion problemau cymdeithasol, pennu ffyrdd o’u goresgyn, a dangos sut mae diwallu anghenion cymdeithasol.

Ewch i: wefan Sefydliad Joseph Rowntree (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol

Sefydlwyd y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol i hyrwyddo’r arferion gorau o ran rheoli, archwilio ac asesu amgylcheddol.

Ewch i: wefan Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Siartredig dros Reolaeth Gwastraffau

Sefydliad Siartredig dros Reolaeth Gwastraffau, (CWIM), yw’r corff proffesiynol sy’n cynrychioli gweithwyr proffesiynol yn y sectorau gwastraff a rheolaeth adnoddau cynaliadwy byd eang.  Bydd CIWM yn gosod y safonau proffesiynol yn adnoddau a rheolaeth gwastraff cynaliadwy.

Ewch i: wefan y Sefydliad Siartredig dros Reolaeth Gwastraffau (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu

Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu yw’r corff proffesiynol ar gyfer crefft ac arferion peirianneg gwasanaethau adeiladu.  

Ewch i: wefan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Sefydliad Tai Siartredig Cymru yw’r corff proffesiynol ar gyfer pobl sy’n ymwneud â thai a chymunedau.  

Ewch i: wefan Sefydliad Tai Siartredig Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Tirwedd Cymru

Sefydliad Tirwedd Cymru yw’r corff a’r rheoleiddiwr proffesiynol ar gyfer pensaernïaeth tirwedd.  Mae’r Sefydliad Tirwedd yn gyfrifol am ddiogelu, gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig er budd y cyhoedd.

Ewch i: wefan Sefydliad Tirwedd Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad y Peirianwyr Sifil

Mae Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn ymroi i hyrwyddo peirianneg sifil a chynnydd yn y maes hwn, gan sicrhau datblygu cynaliadwy drwy wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd proffesiynol.

Ewch i: wefan Sefydliad y Peirianwyr Sifil (dolen allanol, Saesneg yn unig)