Skip to content

Cyrff ymchwil a datblygu

Gwybodaeth am asiantaethau ymchwil a datblygu sy'n gwneud gwaith ar gynaliadwyedd a gwaith dylunio.

Advances Wales

Rydyn ni’n cyhoeddi cyfnodolyn chwarterol o’r enw Advances Wales. Mae’n arddangos yr ymchwil a’r datblygiadau gwyddonol, peirianyddol a thechnolegol diweddaraf yng Nghymru. Mae’r cyfnodolion hyn yn dangos bod Cymru’n lleoliad pwysig ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi o ansawdd uchel.

Ewch i: Advances Wales (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Canolfan Ecoddylunio

Sefydliad sy’n ymwneud ag ymchwil yw’r Ganolfan Ecoddylunio. Ei nod yw meithrin y gallu i sicrhau dulliau ecoddylunio effeithiol.

Ewch i: wefan Canolfan Ecoddylunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Canolfan Ymchwil Ysgol Bensaernïaeth Cymru i'r Amgylchedd Adeiledig

Mae’r Ganolfan Ymchwil i’r Amgylchedd Adeiledig yn rhan o Ysgol Bensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd. Ei phrif nod yw dylunio, adeiladu a chynnal yr amgylchedd adeiledig, a gwneud hynny’n effeithiol ac mewn ffordd gynaliadwy.

Ewch i: wefan Canolfan Ymchwil i’r Amgylchedd Adeiledig (dolen allanol, Saesneg yn unig)

CL:AIRE (Contaminated Land: Applications in Real Environments) Corff nid-er-elw i sbarduno adferiad tir halogedig

Sefydliad di-elw annibynnol yw CL:AIRE (Contaminated Land: Applications in Real Environments). Fe gafodd ei sefydlu ym 1999 fel menter ar y cyd rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ei nod yw sbarduno gwaith sy’n adfywio tir halogedig yn y DU drwy godi ymwybyddiaeth o dechnolegau adfer ymarferol a chynaliadwy a meithrin hyder ynddyn nhw.

CL:AIRE, Corff nid-er-elw i sbarduno adferiad tir halogedig (dolen allanol, Saesneg yn unig)  

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru

Mae Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe wedi dod ynghyd i sefydlu Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W). Mae’r Consortiwm yn cael ei ariannu gennym ni, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r pedair prifysgol. Ei bwrpas yw gwella proffil gwyddor hinsawdd Cymru ar draws nifer o ddisgyblaethau.

Nod Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru yw:

  • gwella ein dealltwriaeth o achosion, natur, amseriad ac effeithiau newid hinsawdd ar ein hamgylchedd ac ar ddynoliaeth;
  • sicrhau bod Cymry’n dod yn ganolfan ragoriaeth o ran gwneud ymchwil i newid hinsawdd.

Ewch i: Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu

Diben Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu yw darparu rhaglen o wasanaethau a gweithgareddau ymchwil i wella busnes ar gyfer y rheini sy’n ymwneud â chyflenwi a gweithio yn yr amgylchedd adeiledig.

Ewch i: wefan Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Ymchwil Carbon Isel

Mae'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yn cyfuno ac yn hybu ymchwil ynni yng Nghymru i sicrhau dyfodol carbon isel. Mae'r Sefydliad yn helpu'r sector ynni cyfan i ddatblygu technolegau carbon isel yn ymwneud â chadw, dosbarthu a defnydd terfynol.

Ewch i: wefan Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Sefydliad Ymchwilio i Leoedd Cynaliadwy

Mae'r sefydliad ymchwil yn rhan o Brifysgol Caerdydd. Mae'r Sefydliad yn atgyfnerthu enw da Caerdydd am arwain y ffordd yn rhyngwladol o safbwynt gwyddoniaeth cynaliadwyedd. Mae'n gwneud hyn drwy feithrin cysylltiadau rhwng ysgolheigion ac ymchwilwyr arweiniol ar draws disgyblaethau academaidd.

Ewch i: wefan Sefydliad Ymchwilio i Leoedd Cynaliadwy (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae’n rheoli darpariaeth rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru. Mae wefan WEFO yn disgrifio sut mae'r arian yn cael ei defnyddio i gefnogi ymchwil a datblygu, ac mae'n cynnwys nifer o astudiaethau achos.

Ewch i: wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) (dolen allanol)

Tyndall Cardiff

Daeth Tyndall Cardiff yn bartner yng Nghanolfan Tyndall yn 2010. Mae wedi’i leoli yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, sef yr adran seicoleg fwyaf  ym Mhrydain, ac mae ei harbenigedd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Grŵp Deall Risg y Brifysgol sy’n arwain ymchwil Tyndall Cardiff. Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar ochr seicolegol a chymdeithasol ymdopi â’r newid yn yr hinsawdd a hefyd ar leihau’r newid hwnnw gymaint â phosibl. Mae’n defnyddio dulliau gwyddor gymdeithasol i ddeall ymatebion y cyhoedd a rhanddeiliaid i newid hinsawdd a phenderfyniadau ynghylch cynaliadwyedd.

Ewch i: Tyndall Cardiff (dolen allanol, Saesneg yn unig)