Skip to content

Ein Safonau Adeiladu Cynaliadwy

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae ymateb Llywodraeth Cymru nawr ar gael.
Mae Rheoliadau Adeiladu yn pennu safonau dylunio ac adeiladu sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o addasiadau i adeiladau presennol.
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gynlluniau grant er mwyn cyflawni ei pholisïau a chreu Cymru fwy teg a ffyniannus.

Mae cynaliadwyedd yn ganolog i’n holl bolisïau, ein strategaethau, ein gweithgareddau, ein rhaglenni, ein prosiectau a’n gwasanaethau.

Rydym eisiau gofalu bod pobl Cymru yn mwynhau’r manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol mwyaf posibl a hynny yn y ffordd fwyaf cyfartal bosibl.

Safonau Adeiladu Cynaliadwy

Rydym yn gofalu bod y cymorth yr ydym yn ei gynnig a'r penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud ar seilwaith yn sicrhau atebion cynaliadwy hirdymor.

Rydym wedi'i gwneud yn ofynnol i bob adeilad newydd sy'n cael ei hyrwyddo neu'i gefnogi gennym ni neu ein Cyrff a Noddir fodloni ein safonau adeiladu cynaliadwy, gyda rhai eithriadau. 

Y safonau hyn yw:

  • Yn achos datblygiad preswyl: o leiaf lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy;
  • Yn achos datblygiad amhreswyl, gyda rhai o eithriadau ynglŷn ag adeiladau llai: safon ardderchog, Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM), neu gynllun sicrhau ansawdd cyfatebol;
  • Yn achos pob adeilad newydd: mae'n rhaid i ddeunyddiau sydd wedi'u hailgylchu neu sydd wedi eu hailddefnyddio gyfrif am o leiaf 10% o'r deunyddiau a ddefnyddir.

Yn achos estyniadau, addasiadau neu waith ailwampio, does dim angen ar yr uchod, ond rydym yn mynnu bod yr ateb yn rhad-ar-ynni.

Pa fathau o adeiladau mae hyn yn ei gynnwys?

Mathau o adeiladau gynnwys:

  • adeiladau rydym yn eu cyllido’n uniongyrchol;
  • adeiladau awdurdodau lleol, y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a Chyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a gyllidir gan un o’n rhaglenni cyfalaf penodol, megis tai fforddiadwy, ysgolion, addysg bellach ac uwch, ysbytai ac adeiladau cyhoeddus eraill;
  • adeiladau ar ddatblygiadau lle rydym yn dod i gytundeb cyd-fenter â phartneriaid neu ddatblygwyr, gan gynnwys y sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol;
  • adeiladau ar dir sydd ar werth, neu ar brydles neu i’w gwaredu er mwyn datblygu;
  • adeiladau ar dir rydym yn ei wella neu’n ei adfer neu drwy gyllid Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a allai gael ei adfachu;
  • adeiladau a godir gan y sector preifat a gwirfoddol, sefydliadau neu unigolion eraill, o dan ein cylluniau a’n rhaglenni cyllid.

Safonau dylunio

Safon Ansawdd Tai Cymru

Rydym o’r farn y dylai pawb yng Nghymru gael cyfle i fyw mewn cartref o ansawdd da mewn cymuned ddiogel. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, cyhoeddwyd Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae’r safon hon yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord cymdeithasol wella eu cartrefi i lefel dderbyniol.

Ysgolion y 21ain Ganrif

Rydym yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol ar Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif. Mae hon yn rhaglen buddsoddi cyfalaf bwysig hirdymor. Ei nod yw creu ysgolion sy’n addas ar gyfer y 21ain ganrif yng Nghymru.

Ewch i: Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (dolen allanol)

Ysgolion Cynaliadwy yng Nghymru

Fel rhan o Safon Ysgolion y 21ain Ganrif yng Nghymru, mae canllaw ar-lein wedi’i ddatblygu i helpu pobl i ddeall a chymhwyso egwyddorion dylunio cynaliadwy wrth ddylunio ac ailwampio ysgolion.

Ewch i: wefan Dylunio Ysgolion yn Gynaliadwy (dolen allanol)

Iechyd

Rydym yn awyddus i foderneiddio Ystâd y GIG yng Nghymru. Mae hyn yn allweddol er mwyn gwella sut y darperir gwasanaethau gofal iechyd i bobl Cymru. Er mwyn moderneiddio’r ystâd, bydd angen caffael cyfleusterau o ansawdd uchel sy’n briodol nawr ac yn y dyfodol.

Ewch i: GIG Cymru: Dylunio / Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)