Skip to content

Ein dyletswydd

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer. Mae'r tudalennau hyn yn sôn am y pethau yr ydym yn eu gwneud.
Yn egluro’r hyn yr ydym yn ei wneud i leihau, ailgylchu a gwaredu gwastraff fel y gallwn gyflawni Cymru ddiwastraff erbyn 2050.
Sut mae dylunio lleoedd yn helpu i sicrhau datblygu cynaliadwy.
Rydym wedi datblygu ffordd newydd o reoli ein hamgylchedd a'n hadnoddau naturiol. Gweithiodd Rhaglen Cymru Fyw ar y ffordd newydd hon rhwng 2010 a 2013.

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mae dyletswydd gyfreithiol arnom ni parthed datblygu cynaliadwy.

Mae'n datgan:

bod yn rhaid i Weinidogion Cymru wneud cynllun ("y cynllun datblygu cynaliadwy") sy'n nodi sut y maent yn bwriadu hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Mae dwy ddyletswydd allweddol arall yn berthnasol:

  • Rhaid i Weinidogion Cymru lunio adroddiad bob blwyddyn ar sut mae’r cynigion yn y cynllun wedi’u gweithredu;
  • Ar ôl pob etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi hefyd adroddiad yn asesu pa mor effeithiol y maent wedi bod (drwy’r cynllun) o ran hyrwyddo datblygu cynaliadwy.