Skip to content

Y Deyrnas Unedig

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer. Mae'r tudalennau hyn yn sôn am y pethau yr ydym yn eu gwneud.
Y polisïau a’r gwaith y byddwn yn ei wneud i’n helpu i greu economi gynaliadwy, carbon isel ar gyfer Cymru.
Rydym am ddiogelu a gwella amgylchedd Cymru er mwyn iddo allu parhau i roi aer, dŵr, tirweddau a bioamrywiaeth o’r radd flaenaf inni.
Mae amdiffyn a gwella amgylchedd Cymru yn bwysig iawn i ni.

Mae Llywodraethau ar draws y DU yn cydweithio i fwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy yn y DU, ac yn rhyngwladol.

Lluniwyd y pedair gweinyddiaeth eu dull o weithredu mewn perthynas â datblygu cynaliadwy, fel y nodwyd yn y fframwaith One Future: Different Paths.

Ewch i: fframwaith One Future: Different Paths (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Yn ganolog i'r fframwaith mae 5 egwyddor:

  • byw o fewn terfynau amgylcheddol;
  • sicrhau cymdeithas gryf, iach a theg;
  • sicrhau economi gynaliadwy;
  • hyrwyddo llywodraethu da; a
  • defnyddio gwyddoniaeth gadarn yn gyfrifol.

Mae'r pedair blaenoriaeth ar gyfer gweithredu ledled y DU wedi'u pennu. Y rhain yw:

  • Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni;
  • Defnyddio a Chynhyrchu'n Gynaliadwy;
  • Gwarchod Adnoddau Naturiol a Gwella'r Amgylchedd; a
  • Chymunedau Cynaliadwy.

Caiff llwyddiant y gwaith ei fonitro yn unol â chyfres o ddangosyddion.