Skip to content

Y Cod Teithio

Dolenni perthnasol

Bydd yn rhaid bod gwregys diogelwch wedi'i ffitio i bob sedd deithiwr ar fysiau a ddefnyddir fel cludiant penodedig i ddysgwyr o 1 Hydref 2014 ymlaen.
Mae'r cod yn amlinellu cyfrifoldeb plant a phobl ifanc i ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel wrth deithio rhwng y cartref a'r ysgol neu'r coleg.
Cyhoeddir y canllawiau hyn o dan adran 15 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae’n cynnwys canllawiau statudol ar y Cod Ymddygiad wrth Deithio.
Animeiddiad o blant yn eistedd ar fws ysgol
Mae ymddygiad priodol wrth deithio o’r cartref i’r ysgol neu’r coleg yn bwysig.  Nod y Cod Ymddygiad wrth Deithio (y Cod) yw hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol a gwella diogelwch i ddysgwyr.

Beth yw’r Cod Teithio?

Mae’r Cod hwn yn pennu’r safonau a ddisgwylir gan blant a phobl ifanc sy’n teithio i’w mannau dysgu ac oddi yno.  Mae’n gymwys i bob dysgwr hyd at 19 oed ac i bob dull teithio, gan gynnwys bws, trên, cerdded a beicio.  Y nod yw annog ymddygiad cadarnhaol a gwella diogelwch i bob dysgwr sy’n teithio’n ôl a blaen i’w sefydliad addysg.

Pryd daeth y Cod Teithio i rym?

Daeth y Cod Teithio i rym ym mis Ionawr 2010.

Sicrhewch fod pob taith yn un dda- Cadwch at y Cod Teithio

Mae’r Cod Teithio yn annog dysgwyr i sicrhau bod pob taith yn un dda ac i gadw at y Cod Teithio.  Anogir dysgwyr hefyd i ‘ddweud wrth athro, gyrrwr neu riant’ am unrhyw ymddygiad gwael maent yn ei weld wrth deithio o’r cartref i’r ysgol.  Dylai dysgwyr gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad eu hunain, gan arwain at brofiad mwy diogel wrth gael eu cludo i’r ysgol.

I ddysgu mwy am y Cod Teithio, ewch i wefan ryngweithiol y Cod Teithio (dolen allanol) lle gallwch gymryd rhan mewn cystadlaethau, chwarae gêmau a lawrlwytho adnoddau addysgu.

Gyrwyr a gweithredwyr cludiant

Dylai gyrwyr a gweithredwyr cludiant fod yn gyfarwydd â’r Cod Teithio a’r weithdrefn i’w dilyn os yw dysgwr yn camymddwyn. Mae ganddynt gyfrifoldeb dros hysbysu’r awdurdodau lleol a/neu’r ysgolion am unrhyw achosion o ymddygiad gwael, aflonyddgar neu anniogel.

Dyma rai pwyntiau pwysig yn y canllawiau y dylid eu nodi:

  • Dylai gweithredwyr a gyrwyr gydweithredu’n llawn â’r awdurdodau lleol a’r sefydliadau addysg mewn perthynas â’r Cod Teithio.
  • Dylai gweithredwyr a gyrwyr sicrhau bod y person penodol yn yr awdurdod lleol perthnasol yn cael gwybod am ddigwyddiadau.
  • Dylai gweithredwyr a/neu yrwyr hysbysu’r awdurdod perthnasol am unrhyw dramgwyddau troseddol  a amheuir neu faterion yn ymwneud ag amddiffyn plant.