Skip to content

Y Cod Teithio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Animeiddiad o blant yn eistedd ar fws ysgol
Nod y Cod Ymddygiad Wrth Deithio (y Cod) yw hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol a gwella diogelwch dysgwyr wrth deithio.

Beth yw’r Cod Teithio?

Mae’r Cod Teithio yn orfodol ac mae’n pennu’r safonau a ddisgwylir gan blant a phobl ifanc sy’n teithio i’w mannau dysgu ac oddi yno. Mae’n gymwys i bob dysgwr hyd at 19 oed ac i bob dull teithio, gan gynnwys bws, trên, cerdded a beicio.  Y nod yw annog ymddygiad cadarnhaol a gwella diogelwch i bob dysgwr sy’n teithio’n ôl a blaen i’w sefydliad addysg.

Mae’r Cod Teithio yn gymwys i bob dull teithio a chludo.

Pryd y daeth y Cod Teithio i rym?

Daeth y Cod Teithio i rym ym mis Ionawr 2010.

Y Cod Teithio i ddysgwyr

Mae’r Cod Teithio yn annog dysgwyr i sicrhau bod pob taith yn un dda ac i gadw at y Cod Teithio. Anogir dysgwyr hefyd i ‘ddweud wrth athro, gyrrwr neu riant’ am unrhyw ymddygiad gwael maent yn ei weld wrth deithio o’r cartref i’r ysgol. Dylai dysgwyr gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad eu hunain, gan arwain at brofiad mwy diogel wrth gael eu cludo i’r ysgol.

Awdurdodau lleol a sefydliadau addysg

Rydym wedi llunio canllawiau statudol i sefydliadau addysg ac awdurdodau lleol. Maent yn rhoi arweiniad ar y Cod Teithio ac ar y canlynol:

  • ymchwilio i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â theithio gan ddysgwyr
  • sicrhau safonau ymddygiad cyson
  • gorfodi a chosbi.

Ceir arweiniad pellach ar hyn yn y Canllawiau ar Ddarpariaethau Statudol Teithio gan Ddysgwyr a Chanllawiau Gweithredol.

Gweithredwyr cludiant a gyrwyr

Dylai gweithredwyr cludiant a gyrwyr fod yn gyfarwydd â’r Cod Teithio a’r weithdrefn i’w dilyn os bydd dysgwr yn camymddwyn. Mae cyfrifoldeb arnynt i roi gwybod am unrhyw achosion o ymddygiad gwael, aflonyddgar neu anniogel.

Rhai pwyntiau pwysig i’w nodi yn y canllawiau y dylid bod yn ymwybodol ohonynt yw:

  • dylai gweithredwyr a gyrwyr gydweithredu’n llawn ag awdurdodau lleol a sefydliadau addysg mewn perthynas â’r Cod Teithio
  • dylai gweithredwyr a gyrwyr sicrhau y caiff y person dynodedig yn yr awdurdod lleol perthnasol ei hysbysu o unrhyw achosion o gamymddwyn
  • dylai gweithredwyr a/neu yrwyr hysbysu’r awdurdod perthnasol o unrhyw droseddau a amheuir neu faterion diogelu plant
  • dylai gweithredwyr a/neu yrwyr hysbysu’r awdurdod perthnasol o unrhyw droseddau a amheuir neu faterion diogelu plant.