Skip to content

Teithio llesol: cerdded a beicio

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ba leoedd yng Nghymru y dylai’r gofynion i fapio llwybrau teithio llesol, a gwneud gwelliannu iddynt yn flynyddol, fod yn gymwys iddynt.
Mae hawl i chi gerdded ar 20% o arwynebedd tir Cymru – mae hyn yn cynnwys Llwybr Arfordir Cymru.
Signal cerdded a seiclo wedi’i oleuo ar oleuadau traffig
Mae cerdded a beicio yn weithgareddau cynaliadwy llawn hwyl, sy’n gallu gwella’ch iechyd a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Gall manteision lu ddeillio o deithio llesol:

  • mae manteision cerdded a beicio i'n hiechyd lawer yn fwy na'r risgiau posibl sydd ynghlwm wrth ddamweiniau a llygredd aer
  • mae cerdded a beicio mwy yn lleihau risg datblygu clefyd y galon, diabetes math 2 a rhai mathau o ganser
  • mae absenoldeb salwch sy'n gysylltiedig ag anweithgarwch corfforol yn costio tua £5.5 biliwn i economi'r DU bob blwyddyn - eto i gyd, gallai gwneud dros awr yn fwy o weithgarwch corfforol bob wythnos (hy 90 munud) sy'n hawdd iawn i'w gyflawni drwy gerdded neu feicio i'r gwaith, arwain at leihad mesuradwy mewn lefelau absenoldeb
  • mae cerdded a beicio yn arbed arian o safbwynt parcio a phetrol
  • mae cerdded a beicio lawer yn fwy llesol i'r amgylchedd, ac mae'n lleihau lefelau llygredd.

Mae'r tudalennau hyn yn nodi'r hyn yr ydym yn ei wneud er mwyn helpu pobl yng Nghymru i gerdded a beicio mwy fel rhan o'u bywydau bob dydd.